Lantmännen

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Vår möjlighet att gynna biologisk mångfald finns främst i odlingsledet, i svenskt jordbruk och i
inköpta råvaror. Biologisk mångfald är avgörande för Lantmännens affärer och för en tryggad
livsmedelsförsörjning i Sverige.

I odlingsprogrammet Klimat & Natur – vårt program för framtidens jordbruk, ingår kriterier som
minskar klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald. Exempelvis lärkrutor – där sånglärkan kan
hitta föda – och blommande zoner för pollinerare.

Lantmännen finns också i den ekologiska värdekedjan, från foder och spannmål till livsmedel.
Ekologisk produktion utan kemikalier gynnar biologisk mångfald. Vi har utvecklat ThermoSeed®, en
icke-kemisk metod för utsädesbehandling, och vi driver annan utveckling, som växtförädling och
precisionsteknik, för optimerad odling som minskar behov av växtskydd.

För inköpta råvaror som kan ha negativ påverkan, som soja och palmolja, finns åtagande om
ansvarsfull produktion där avskogning och kemikaliefrågor ingår.

Lantmännen ingår också i Baltic Stewardship Initiative, som leds av WWF för ökad cirkulering och
minimerat växtnäringsläckage, och i samarbetsprojektet SamZon, som utvecklar koncept för biologisk
mångfald i odlingen.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Förlust av biologisk mångfald innebär risk för Lantmännens produktion och långsiktiga lönsamhet. På
våra ägares gårdar odlas vår viktigaste råvara, spannmålen, som vi bygger vår verksamhet på. Därför
jobbar vi genom hela värdekedjan med åtgärder för att minska odlingens påverkan på miljön och
samtidigt skydda och stärka den biologiska mångfalden.