Lönsamt klimatarbete

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet har i flera rapporter visat att klimatarbete lönar sig. Detta har skett genom intervjuer med företag, genomgång av ett flertal forskningsrapporter samt breda enkätundersökningar där företag svarat på frågor om hur klimatarbetet påverkar företagens lönsamhet.

Följande sex punkter visar områden där klimatarbete lönar sig:

  • Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
  • Kostnadsbesparing
  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
  • Nya produkter och affärsområden
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Läs mer om lönsamt klimatarbete i Hagainitiativets rapporter:

Klimatarbete lönsamt
En studie om företagens lönsamhet kopplat till deras arbete med minskad klimatpåverkan.

Klimatarbete – när är det inte lönsamt?
Rapporten visar vilka de stora hindren är för att gå mot utsläpp nära noll. Rapporten visar att det krävs en politik med mer fokus på investeringar och kostnadseffektiva styrmedel för att undanröja de hinder som identifierats.

Klimatarbete – lönsamt?
Rapporten är en litteraturstudie med ett 30-tal rapporter som tydligt visar att klimatarbete kan vara lönsamt. Syftet med rapporten är att få fler företag att se möjligheterna med ett ambitiöst klimatarbete. I rapporten varvas internationella företagsexempel med svenska exempel från företagen i Hagainitiativet.

Inspiration

Klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Minskade utsläpp

I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och nå nettonoll till 2030. Detta hämmar inte företagens konkurrens – tvärtom. Sverige har lyckats frikoppla BNP-tillväxten från utsläppen av växthusgaser ( ”decoupling”). Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 25 procent och samtidigt har BNP ökat med 69 procent. På samma sätt har företagen i Hagainitiativet lyckats minska utsläppen samtidigt som de bibehållit eller ökat omsättningen.

100 exempel på cirkulär ekonomi