McDonald’s

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

McDonald’s största miljöpåverkan sker i leverantörskedjorna. McDonald’s samarbetar därför med
sina leverantörer för mer hållbara metoder. För McDonald’s handlar det om att använda sin storle
och globala räckvidd för att driva på skydd av den biologiska mångfalden, minskade klimatutsläpp
och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Inom biologisk mångfald prioriterar McDonald’s särskilt att eliminera avskogning och främja
regenerativt jordbruk, vilket även är viktiga delar av McDonald’s klimatmål
. McDonald’s är i början
av arbetet för att fastställa nyckeltal för att vägleda ansträngningarna med att stödja natur och
biologisk mångfald genom hela värdekedjan. McDonald’s deltagande i TNFD (Task Force on Nature-
related Financial Disclosures) kommer att bidra till detta.

Cirka 98 procent av McDonald’s prioriterade råvaror stöttar avskogningsfria leveranskedjor. Inom
avskogning är McDonald’s på väg mot 100 procent till år 2030. McDonald’s skalar nu upp
regenerativa metoder uppströms i värdekedjan, vilket inkluderar partnerskap med leverantörer och
olika expertorganisationer.

McDonald’s arbetar för att säkerställa att dessa strategier och prioriteringar påverkar alla delar i sin
värdekedja, genom bland annat integrering i inköpskrav.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Friska jordar, gräsmarker och skogar är avgörande viktiga för de jordbruk och samhällen som
producerar mat till McDonald’s meny. Dessutom är vatten en kritisk resurs i alla steg i McDonald’s
värdekedja. Därför arbetar McDonald’s globalt och långsiktigt för att bevara natur, främja biologisk
mångfald, minska klimatpåverkan samt engagera jordbrukare för att hantera klimat- och
naturrelaterade risker. Det är helt enkelt rätt sak att göra för planeten, för framtida generationer och
för McDonald’s verksamhet.