Minskade utsläpp

I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och nå nettonoll till 2030. Detta hämmar inte företagens konkurrens – tvärtom. Sverige har lyckats frikoppla BNP-tillväxten från utsläppen av växthusgaser ( ”decoupling”). Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 25 procent och samtidigt har BNP ökat med 69 procent. På samma sätt har företagen i Hagainitiativet lyckats minska utsläppen samtidigt som de bibehållit eller ökat omsättningen.

Det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent mellan 2016 och deras respektive basår, samtidigt som det genomsnittliga företagets utsläpp minskat med 48 procent (hagascope) respektive 34 procent i scope 1.

Hagaföretagens utsläppsminskning, d v s allas utsläpp sammanslaget, är 29 procent (hagascope) och 26 procent i scope 1.. Bakom siffrorna döljer sig individuella skillnader – vissa företag har gjort stora utsläppsminskningar och ökat omsättningen rejält medan andra upplevt dämpad omsättning eller lägre utsläppsminskningar. Läs mer i Hagainitiativets klimatbokslut.

Inspiration

Klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Om oss