Påverkan

Remissvar

Remissvar En svensk flygskatt
Den 30 november 2016 överlämnade Utredningen om skatt på flygresor sitt betänkande ”En svensk flygskatt” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas med syfte att minska klimatpåverkan från flyget och bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Särskilt yttrande från Hagainitiativet – betänkande 1
Miljömålsberedningen har lämnat sitt förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål till regeringen. Hagainitiativet har lämnat ett särskilt yttrade med sina synpunkter. Läs yttrande här.

Särskilt yttrande från Hagainitiativet – Översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter
Förslag till översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter för perioden 2021- 2030 från Hagainitiativet. Läs yttrande här.

Remissvar klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030
Hagainitiativets remissvar på förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030 (KOM(2014)15). Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag och gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Vi menar att ett bindande mål om 40% utsläppsminskningar är det minsta vi kan begära. Läs remissvar här.

Om oss