Stena Recycling

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Stena Recyclings samtliga anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Vid
nyetablering eller förändring av verksamheter genomförs därför utredningar och redovisning av
lokala förutsättningar inom tillståndsprocessen kopplat till nationella, regionala och lokala
miljökvalitetsmål samt miljökvalitetsnormer, liksom tillämpliga BAT-slutsatser (Best Available
Techniques).

Påverkan från Stenas verksamhet på vatten, luft, och mark bedöms och skyddsåtgärder för att
minimera negativa konsekvenser tas fram inom ramen för miljökonsekvensbedömning. Även
bullersituationen och nedskräpning är viktiga områden för att säkerställa skydd av omgivningen.

Vi ser oss som en möjliggörare för cirkulär omställning med vår centrala funktion i att ta tillbaka och
uppgradera samhällets uttjänta resurser till att bli nya råvaror.

Återvunnen råvara ger effektivare användning av naturresurser och minskar behovet av utvinning
av jungfruliga råvaror. Detta minskar även den negativa påverkan på naturmiljö och biologisk
mångfald som kan uppstå vid utvinning av jungfrulig råvara.


Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Högt upp på både den svenska och den globala dagordningen för hållbarhet ligger övergången till en
cirkulär ekonomi liksom bevarande av biologisk mångfald. Stena Recycling kan bidra mest till att
skydda och främja biologisk mångfald genom vårt arbete för en cirkulär ekonomi. Vi arbetar med
principerna att bevara och stärka naturkapitalet genom att förvalta ändliga resurser och balansera
nyttjandet av förnybara resursflöden, liksom att optimera resursutnyttjandet genom att cirkulera
produkter, komponenter och material.