Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.
hagainitiativet
I Hagainitiativet ingår; Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.
hagainitiativet
Hagainitiativets klimatmål är att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 och vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030.
hagainitiativet
HKScan siktar på netto noll klimatavtryck i livsmedelsproduktionen

Veckans hagablogg

HKScan siktar på netto noll klimatavtryck i livsmedelsproduktionen

"Klimatpåverkan från våra anläggningar och transporter utgör en begränsad del av våra produkters slutliga miljöpåverkan. Hela vår värdekedja måste omfattas, inklusive primärproduktionen, för att ge en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan. För oss är transparens och öppenhet viktigt, därför inkluderas även utsläppen från primärproduktionen i vår klimatredovisning från 2019."

Maria Larsson
Director Quality & Environment
HKScan Sweden AB

Läs mer
Axfood
Klas Balkow - VD och koncernchef, Axfood AB

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, speciellt om du jobbar med det systematiskt. Om näringsliv, politiker, myndigheter och konsumenter tillsammans drar åt samma håll, kommer både vi och framtida generationer att kunna äta bra och hållbar mat.

Coca-Cola European Partners Sverige
Sofie Eliasson Morsink - VD, Coca-Cola European Partners Sverige
Folksam
Ylva Wessén - VD, Folksam

Folksam har en lång tradition av att "göra gott" men för mig är hållbarhet mer hjärna än hjärta. Vi vill göra goda affärer som på lång sikt skapar värde för våra ägare, kunderna. Konkret innebär det att vi ställer tuffa krav på kvalitét och resurseffektivitet i allt från kapitalförvaltning och skadereglering till energianvändning i vår egen verksamhet. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka.

Stockholm Exergi
Anders Egelrud - VD, Stockholm Exergi

Möjligheterna för fjärrvärmen är enorma. Vi satsar på en helt fossilfri och klimatneutral produktion. Fjärrvärme är det mest resurssnåla och effektiva sättet att ta tillvara på energi som annars går till spillo, bidrar till utvecklingen av hållbara städer, och gör det lättare att nå Europas klimatmål.

JM
Johan Skoglund - VD och koncernchef, JM

Vår produkt, bostäder, är hållbara och står i minst 100 år. Vi måste blicka långt fram då vi planerar och våra krav behöver kunna möta framtidens krav. Vi vill agera som ett föredöme i branschen. Gör vi det så uppfattas vi som seriösa och ansvarstagande, både som företag och arbetsgivare

Lantmännen
Per-Olof Nyman - VD och koncernchef, Lantmännen

Hållbar affärsutveckling är ett av våra strategiska satsningsområden för att öka vår lönsamhet fram mot 2020 och vi ser ett ökat intresse bland våra kunder för hur produktionen av våra produkter har gått till i hela kedjan från jord till bord. Samverkan i hela kedjan med våra kunder och leverantörer är en nyckel för att lyckas. Det finns också fortfarande potential att utveckla resurseffektiviteten, bland annat hur vi nyttjar spillvärme, och öka användningen av biobränsle.

Löfbergs
Lars Appelqvist - VD, Löfbergs

Att ta ansvar för människor och miljö är en självklarhet för mig och mina kollegor. Genom Hagainitiativet kan vi dela med oss av erfarenheter och lära av varandra, samtidigt som vi visar andra att det är lönsamt att ta klimatansvar.

McDonald's Sverige
Joachim Knudsen - VD, McDonald’s Sverige
HKScan Sweden
Denis Mattson - EVP HKScan Sweden AB

För oss på HKScan är det en självklarhet att erbjuda våra kunder och konsumenter kött som är producerat på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbarhet är grunden till vår verksamhet och genomsyrar hela värdekedjan, från gård till gaffel. Vi har länge arbetat med dessa frågeställningar på våra produktionsanläggningar och har nu genom Gårdsinitiativet tagit ytterligare ett steg i samverkan våra leverantörer, det vill säga Sveriges bönder!

Preem
Petter Holland - VD, Preem

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.

Stena Recycling
Fredrik Pettersson - VD, Stena Recycling

Återvinningens roll ur ett klimatperspektiv är enorm och rätt resurshantering, från design och tillverkning tills dess att produkten är uttjänt, är en självklar del i den cirkulära ekonomin. Det finns en stor potential i att ta hand om mer material och vi på Stena Recycling ser det som vår uppgift att via samarbeten genom hela värdekedjan ta tillvara på dessa resurser. Genom omfattande investeringar i ny teknik ökar vi materialåtervinningen för att möjliggöra att återvunnen råvara används på nytt.

Sveaskog
Hannele Arvonen - VD, Sveaskog

Den växande skogen och användningen av trä har en nyckelroll för att motverka klimatförändringen. Sveaskog vill vara ledande i att tillvarata och utveckla den klimatnytta som skogen och skogsråvaran gör samtidigt som vi hela tiden strävar efter att minska vår egen klimatpåverkan. Genom Hagainitiativet har vi ett starkt nätverk för att driva påverkansarbete och opinionsbildning och visa att näringslivet är en del av lösningen i arbetet för att uppnå fossilfrihet.