Klimatomställningen - Efter Corona måste vi gå från ord till handling

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit är inne på sitt fjärde år. Nu pågår ett intensivt arbete med att sammanställa forskningsresultaten som kan ge vägledning för hur vi ska ta oss till ett koldioxidneutralt Sverige 2045.

Mistra Carbon Exit är ett tillämpat projekt där vi arbetar nära svensk industri och myndigheter. Vi analyserar värdekedjorna byggnader, transportinfrastruktur och transporter inklusive produktionen av cement, stål och olika energibärare. Därmed täcker vi in ca tre fjärdedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi ska kunna nå netto nollutsläpp i dessa värdekedjor, utan att kompromissa med välfärd och tillväxt, behövs kunskap om vilka möjligheter som finns och hur de ska förverkligas.

Under våra första tre år har vi lärt oss vilka tekniska möjligheter som står till hands och vi kan konstatera att mycket av detta är teknik som redan är känd. Vi har identifierat möjligheter och barriärer och lärt oss att det behövs nya typer att styrmedel och styrsystem för att driva fram omställningen. Till exempel vet vi att stål- och cementindustrin är stora bidragare till utsläppen, men ska man lyckas med omställningen måste ett flertal aktörer samverka längs värdekedjan, från produktionen av basmaterial till slutkonsumenterna. Människors beteenden blir därför viktiga.

Ett nära samarbete med näringsliv och myndigheter är viktigt för oss i syfte att förstå deras behov och diskutera möjliga lösningar direkt med dem. Företagen deltar i programmet huvudsakligen genom fallstudier och vi har en pågående dialog med myndigheterna om olika styrmedelsalternativ. Så gott som varje månad har Mistra Carbon Exit arrangerat webbinarier och seminarier genom programmets arbetspaket och fallstudier och bjudit in alla projektpartners till dialog. Tillsammans har dessa initiativ inneburit en kollektiv läroprocess där alla deltagare har bidragit till att höja nivån. Vi har även märkt att det internationella intresset är stort för våra forskningsresultat så vi planerar att fördjupa vår samverkan med andra länder och med EU:s institutioner.

År 2020 har beskrivits som ett nyckelår för klimatet. EU:s gröna giv har sjösatts, inför FN:s klimatmöte i Glasgow skulle parterna lämna in förstärkta åtaganden, den svenska klimathandlingsplanen skulle visa vägen för det svenska klimatarbetet. Men nu har Coronakrisen kommit mellan. Den pandemi som nu sveper över världen har inneburit att mycket av klimatarbetet har pausats. Det är viktigt att förstå att den närmaste tiden kommer företag och kommuner ha andra prioriteringar. Men när den akuta krisen är över kommer vi gå in i ett skede av återuppbyggnad och då blir det viktigt att den uppbyggnaden blir grön. Pandemin har visat att samhället klarar av att mobilisera när det verkligen behövs och att människor har en stor förmåga till uppfinningsrikedom och att ändra sina vanor. Dessa lärdomar kan vara viktiga när vi ska försöka lösa den mer långsiktiga, men ännu viktigare klimatkrisen.

Vi har goda förhoppningar att Mistra Carbon Exit kommer fortsätta med en andra fas med start under 2021. När vi kommer ur det akuta skedet av Coronakrisen kommer näringslivet behöva gå från ord till handling och starta sin del av klimatomställningen i praktiken. Myndigheter behöver se över sina styrsystem och förstå vilka förutsättningar som de har att driva fram omställningen. Vi tror att Mistra Carbon Exit kommer spela en viktig roll i att ta fram beslutsunderlag och kommunicera dessa för industrin och myndigheter, i Sverige och internationellt.

Lars Zetterberg,
programchef Mistra Carbon Exit

Hagainitiativet är samarbetspartner till Mistra Carbon Exit, läs mer om Mistra Carbon Exit och våra andra samarbeten här.

2020-04/ivl-lars-zetterberg.jpg