HKScan Sweden

Klimatmål

HKScan Sweden har ett klimatmål om att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2025, jämfört med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3.

Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet där vi satte mål att till 2030 minska klimatutsläppet från kött med 20%, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5% och minska övergödning med 20%, som ett snitt för alla våra leverantörer av kött (basår 2019). 2040 ska vi nå netto noll klimatutsläpp i hela värdekedjan från gård till gaffel.

Hur ska klimatmålet nås?

Några av våra viktigaste milstolpar för att nå dit är bland annat åtgärder inom vår egen produktion; kontinuerligt arbete för att minska förbrukningar inom el och vatten samt minska avfall. För transporterna arbetar vi för en ökad andel förnyelsebara drivmedel. Mindre och bättre plast i våra förpackningar och ett kontinuerligt minskat matsvinn genom ett nose-to-tail-tänk där alla delar av djuren tas tillvara. För att nå vårt klimatmål har vi bland annat satt delmål om fossilfria transporter till 2025, halvera vårt matsvinn till 2030, samt göra våra förpackningar ännu mer hållbara. Ett viktigt nästa steg för oss är också att i en högre omfattning inkludera våra leverantörer i vårt hållbarhetsarbete. Under 2019 lanserade vi därför Gårdsinitiativet för att tillsammans med svenska gårdar skapa klimatpositiva effekter på gårdsnivå och minska det svenska köttets klimatpåverkan. Vi har också en ambition om att öka den biologiska mångfalden och att arbeta mot ett slutet kretslopp.

Kontaktperson Maria Larsson, Director Quality & Environment, HKScan Sweden AB maria.larsson@hkscan.com

Hållbarhetsarbetet är en viktig del av vår verksamhet sedan början av 2000-talet och vi är på god väg att uppnå netto noll klimatavtryck från vår egen produktion. Men för att få en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan måste hela värdekedjan omfattas. Våra insatser som ledande aktör i branschen är avgörande för att det ska lyckas och vårt mål är netto noll klimatavtryck, från gård till konsument, i slutet av 2040. Det når vi genom utvecklingsarbete och konkreta insatser inom branschen och inom ramen för Gårdsinitiativet. Där vill vi också synliggöra alla nyttor som djurproduktionen bidrar med, som biologisk mångfald och produktion av förnyelsebar energi.

Lars Appelqvist
EVP HKScan Sweden AB