Stena Recycling

Klimatmål Det är Stena Recycling som är medlem i Hagainitiativet men det är hela Stena Metallkoncernens svenska verksamhet som redovisas i klimatbokslutet. Stena Metalls svenska verksamheter har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020 från 2008.

Hur ska klimatmålen nås? Koncernen Stena Metall satsar stora resurser på teknikutvecklingsprojekt för att öka andelen avfall som kan materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas eller deponeras. På fragmenteringsanläggningarna uppstår en avfallsrest som främst består av plaster, gummi och textilier från bilinredningar. Med ny teknik kan idag flera plaster separeras ut och materialåtervinnas. Tillsammans med samarbetspartners har företaget hittat en lösning där avfallet kan energiåtervinnas istället för att deponeras. Idag ersätter avfallsbränslen kol vid flera cementugnar. Ett annat exempel är att utreda hur företaget kan använda befintliga deponier som gruva. Systematiskt arbete med transportoptimering och energieffektiviseringsåtgärder är vidare viktigt för uppfyllandet av deras klimatmål.

Kontaktperson
Malin Baltzar,
Chef Hållbara Affärer, Stena Recycling
malin.baltzar@stenarecycling.se

Återvinningens roll ur ett klimatperspektiv är enorm. Vår kärnverksamhet består i att hitta det mest resurssnåla sättet att ta vara på industrins restprodukter och att öka andelen material som kan användas som råvara om och om igen. Ju mer vi investerar i ny teknik för att öka materialåtervinningen, desto större blir klimatnyttan.

Kristofer Sundsgård
VD, Stena Recycling