Frukostseminarium: Företagens klimatarbete har stor potential i Polen

  • Hur bidrar nordiska företag till klimatomställningen i Östeuropa?
  • Vilka goda exempel kan skalas upp till globala klimatlösningar?
  • Hur kan ambitiösa klimatåtgärder ge affärsfördelar och konkurrenskraft?

Det var några av frågorna som diskuterades på ett frukostseminarium i Stockholm, arrangerat av Hagainitiativet och Svensk-Polska Handelskammaren den 28 mars. Seminariet inleddes av Nina Ekelund, Hagainitiativets generalsekreterare, och Hans-Jacob Bonnier, ordförande i Svensk-Polska Handelskammaren, som driver Polens motsvarighet till Dagens Industri.

Nils Westling från Hagainitiativet presenterade rapporten Business climate efforts and their importance for competitiveness and development – perspectives from the Baltics and Poland, en intervjustudie med polska och baltiska företag som visar att många företag ser vikten av klimatarbete för att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

På länk deltog även Oras Tynkkynen, senior rådgivare på finska forskningsinstitutet Sitra, och presenterade projektet Nordic Green to Scale, där man utrett hur befintliga klimatlösningar i de nordiska länderna kan bidra till stora utsläppsminskningar i Central- och Östeuropa.

Daniel Larsson, som arbetar med företagsfrågor på svenska ambassaden i Warszawa gav en inblick i den polska politiken, och vilka förutsättningar som gäller för företag i Polen idag. Han fokuserade på att många svenskar har en förenklad bild, där Polen i själva verket är ett komplext land, som drar åt flera håll samtidigt.

I det avslutande panelsamtalet deltog utöver Daniel Larsson och Nina Ekelund, även Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi och Anders Turesson, ämnesråd på Miljödepartementet. Panelen konstaterade att det finns stor potential i Polen för företag med ambitiöst klimatarbete. Det kan leda till stora samhällsvinster i form av bättre luftkvalitet, högre resurseffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser.

2019-04/frukostseminariet.jpg