Hagainitiativets kommentar till IPCC:s 1,5-graders rapport

FN:s klimatpanel, IPCC, släppte idag den 8 oktober en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Mänskliga aktiviteter har idag orsakat närmare 1 grads uppvärmning från förindustriell tid och den globala uppvärmningen kommer nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052 om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu. Rapporten visar att + 2 grader kommer innebära stora risker för mänskligheten och att vi borde rikta in oss att hålla den globala uppvärmningen under +1,5 grader.

I Sverige kommer uppvärmningen troligen att bli större än det globala medelvärdet, vilket kommer att ge effekter som längre vegetationsperioder, kortare snösäsong och ökad risk för extrema temperaturer, torka och skyfall. Utsläpp från industrin och transporterna är de mest utmanande svenska sektorerna och svåra att minska. Men desto viktigare att trycket ökar med ambitiösare mål och att långsiktiga stabila styrmedel finns som leder i rätt riktning.

När Hagainitiativet grundades för 8 år sedan beslutade vi att målet skulle vara att minska utsläppen med 40 procent till 2020. Flera av företagen i Hagainitiativet har nått målet i förtid. Därför har vi sedan två år tillbaka beslutat att minska våra utsläpp ytterligare till 2030; netto nollutsläpp till 2030 (scope 1), inköpt energi ska vara förnybar eller återvunnen (scope 2) samt kartlägga och minska utsläppen i värdekedjan utifrån väsentlighet och rådighet och ta fram en minskningsplan (scope 3).

För att lyckas minska våra utsläpp krävs det att politiken är ambitiös och långsiktig. Gemensamma överenskommelser såsom Sveriges klimatmål är positiva och visar på stabilitet och det ökar därmed förtroendet för politiken. Dessutom ökar förutsättningarna i näringslivet att minska utsläppen.

Vi ser också att det är positivt att använda Carbon Law som en hävstång att minska utsläppen. Det behövs en halvering varje decennium för att minska utsläppen till närmare noll till år 2050. Det betyder att världen i genomsnitt behöver minska sina utsläpp med närmare 7 procent varje år, men att de utvecklade länderna behöver ett högre tempo. För att Hagainitiativet ska klara sitt mål till 2030 så behöver våra utsläppsminskningar ligga på cirka 12 procent årligen.

Vi ser att vi lyckas minska utsläppen tack vare att det är lönsamt, detta är fördelarna som företagen själv ser det när de minskar sina utsläpp:

  • Förstärkt varumärke
  • Attraktivare arbetsgivare
  • Kostnadsbesparingar
  • Nya produkter och varumärken
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Vi vill också att EU höjer sina ambitioner. Det sker just nu en översyn av EU:s långsiktiga klimatmål och tillsammans med våra systernätverk i Norden kräver vi i ett gemensamt upprop från näringslivet och städer att EU:

  • Sätter mål för att nå nettonollutsläpp till senast 2050 eller tidigare och tar IPCC:s resultat i beaktande
  • Baserat på målet sätter en bindande kolbudget för resterande utsläpp
  • Ser över och anpassar målen till 2030 och 2040 med nettonollutsläppsmålet

För närvarande har över 50 företag och städer att skrivit på uppropet. Se till att vi blir fler som signerar uppropet.

- IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning visar att utsläppen måste börja minska nu. Industrin har en nyckelroll att bidra med minskade utsläpp. För att få med sig företagen måste det vara tydligt att sambandet mellan minskade utsläpp och lönsamhet är en god affär, alla våra erfarenheter visar att det är så. Företag behöver ha ett långsiktigt mål om när de kan netto nollutsläpp, behöver vara transparenta i sin klimatredovisning för att på så sätt visa hur de bidrar till transformationen och de behöver berätta om hur deras minskade utsläpp bidrar till bättre affärer, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Läs hela rapporten här

2018-10/ipcc.png