Hej Anders Wijkman, ordförande för Romklubben och aktuell med ny bok

Boken "Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet” är skriven för Romklubbens femtioårsjubileum.

Vad har förändrat sig från det att den tidigare boken Limits to Growth utkom 1972, samt vilka problem kvarstår?
- Limits to Growth pekade på riskerna om ekonomierna och befolkningarna fortsatte att växa. Budskapet var att världsekonomin riskerade krascha under trycket av föroreningar och avfall och brist på vissa resurser. Idag nära 50 år senare är världsekonomin nästan tio gånger större - med linjära resursflöden - och vi närmar oss kollapspunkten. Klimathotet är det allvarligaste men utfiskningen, skogs- och jordförstöringen och den förväntade bristen på fosfor är andra varningstecken.

- Därtill kommer att världen blir alltmer ojämlik - 1 % i toppen av inkomstligan tar det mesta medan medelklassen och de fattiga halkar efter. Detta är orättvist men också farligt för kittet i samhället. En viktig bov i sammanhanget är den frihet som politikerna givit finansmarknaderna. Vidare har globaliseringen av ekonomin gett klara vinnare men också förlorare. Alla dessa frågor måste angripas i en situation där industrisamhällets logik alltmer ersätts av digitaliseringens logik. Politiken verkar helt tagen på sängen. Märkligt att ingen regering försöker ta ett helhetsgrepp på allt detta. Det innebär att man skjuter problemen framför sig. En del av orsaken är globaliseringen som gör det svårt för enskilda länder att agera.

I boken fokuserar ni mycket på att ompröva dagens ekonomiska system – hur skulle ett nytt system kunna se ut i praktiken?
- Vi pekar ut ett antal problem: 1) att vi diskonterar framtiden. Kortsiktigheten är satt i system. 2) det är i stort sett gratis och därmed att tjäna pengar på att utnyttja naturen. Kostnaderna för föroreningar och förlusten av vitala ekosystem läggs på samhället. 3) dagens kapitalism driver fram allt större inkomstskillnader. 4) att logiken i den konventionella ekonomin inte funkar i den digitala ekonomin. Här måste vi tänka om - en kombination av att lägga om skatten - från skatt på arbete till skatt på kapital samt skatt på att utnyttja naturen. Dessutom måste de stora vinsterna på grund av robotisering och AI - som också hotar många jobb - fördelas mellan medborgarna.

Vilka är de tre viktigaste besluten som behövs för att planeten ska komma i balans?
- Vi understryker att vi inte kan lösa de många utmaningar vi står inför med samma typ av tänkande som skapade problemen. Vi behöver en ”mind shift”. Först och främst att lämna reduktionismen - eller silotänkandet - bakom oss. Vi behöver en bättre balans mellan människa och natur, kort och lång sikt, privat konsumtion, marknad och publika nyttigheter (public goods) och mellan orimliga belöningssystem och rättvisa.

Vad förväntar ni er för effekter av boken?
- Vi hoppas bidra till debatten om dels problemens allvar, dels peka ut systemperspektivets betydelse och slutligen peka på en rad lösningar som kan vidtas inom ramen för dagens system - som att gå mot en cirkulär ekonomi, att stram åt finanssektorns frihet, tredubbla takten på utbyggnaden av solenergin, förändra jordbruket i riktning mot plöjningsfritt etcetera.

2018-01/anders-wijkman520x350.jpg