Intervju: Lars Ronnås, Sveriges nya klimatambassadör

Den 4:e november trädde Parisavtalet i kraft, vad är nästa steg i arbetet med att omsätta avtalet i praktisk handling? - Vad gäller förhandlingar handlar det om att utarbeta den regelbok som behövs för att granska varje stats fastställda nationella bidrag för att nå Parisavtalets mål. Avtalet är ju konstruerat som ett  ”pledge and review” arrangemang. Det andra uppdraget är att finna former för det samarbete som behövs mellan länder för att gemensamt styra in utvecklingen mot klimatsmart ekonomi. Det ligger i mångt och mycket utanför förhandlingsprocessen.

Bör Sverige gå före?

  • Självfallet ska Sverige gå före! Därför att vårt eget samhälle ligger i framkant i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi har lösningar på samhällsproblem som kan intressera andra länder. Vi har en trovärdighet i vår utrikespolitik som bär även inom detta område.

Världens länder möts igen under klimatmötet COP22 i Marrakech, vad hoppas du kommer ut från det mötet? - Förhandlarna i Paris tog höjd för att avtalet skulle träda i kraft om några år.  Det tog mindre än elva månader.  Nu gäller det att upprätthålla momentum.  Och att förmedla att vi står inför en samhällsomvandling där det går att förena ekonomisk tillväxt, förbättrade levnadsvillkor världen över med hållbarhet över generationer.

Vad förväntar du dig av näringslivet i en värld där Parisavtalet sätter ramarna? - Det är inom näringslivet kraften finns att omsätta tekniska landvinningar och konsumenters sociala medvetande till en ny klimatsmart ekonomi. Det är ett ansvar som också öppnar stora möjligheter till nya framgångar.