Varför?

Undersökning efter undersökning visar att även allmänheten tycker att klimatfrågan är en viktig framtidsfråga. I Eurobarometerundersökningen från 2014 visar att 9 av 10 européer tycker att klimatfrågan är allvarlig. De allra flesta är överens om att minskad klimatpåverkan är en viktig fråga. Samtidigt ställer några företag sig frågan hur företaget kan arbeta med klimatfrågan och på vilket sätt kan ett företag ta klimatansvar. 

Det lönar sig Fem skäl varför ett aktivt klimatarbete gynnar ditt företag:
  • Allt fler kunder kräver att företag ska arbeta för minskad klimatpåverkan.
  • Företag som minskar sin klimatpåverkan minskar också sina kostnader, t.ex. genom energieffektivisering och ändrade resevanor.
  • Företag som tar in klimatfrågan i sin affärsstrategi stärker sitt varumärke och får konkurrensfördelar.
  • Alltfler väger in företagens klimatansvar när de bedömer vilka arbetsgivare de vill söka sig till.
  • Ett aktivt klimatarbete kan skapa nya affärsområden och därmed ge nya kundgrupper.
Forskningen är tydlig FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) har under 2013-2014 tagit fram sin femte bedömningsrapport med  forskningens samlade bedömning med status för klimatförändringarna. Den första rapporten handlar om det vetenskapliga perspektivet av klimatförändringarna, den andra rapporten om påverkan, klimatanpassning och sårbarhet och den tredje rapporten om åtgärder för att minska klimatpåverkan. Rapporterna från FN:s klimatpanel hittar du under länkar och tips nedan.

FN:s klimatpanel (IPCC) första delrapport WG 1 IPCC WG 2 IPCC WG 3