Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Swedbank har medverkat i en pilot inom Taskforce on Nature related Financial Disclosures (TNFD)
och har följt deras första version av rekommendationer under 2022.

Under 2022–2023 medverkar vi i en forskningsstudie på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kring
biokrediter i syfte att stödja arbetet med biologisk mångfald inom svensk skog
. Genom detta vill vi
bidra till forskning och utveckling av innovativa finansiella lösningar för biologisk mångfald.

Vi deltar även i arbetsgruppen Principles for Responsible Banking Nature Target Setting för att
tillsammans skapa tydliga metoder och angreppssätt för banker att sätta vetenskapligt baserade
naturrelaterade mål i linje med det nyligen antagna Kunming-Montreal Global Biodiversity
Framework.

Business@Biodiversity Sverige är Sveriges ledande nätverk med fokus på biologisk mångfald och
affärsintegration. Swedbank är medlem i nätverket vilket ger oss tillgång till en kunskapsplattform
med föreläsningar och utbildningar om utveckling och forskning inom området samt möjlighet att
utbyta idéer med andra stora företag och föreningar.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Människans påverkan på naturens växt- och djurliv är en av vår tids ödesfrågor. Förlusten av biologisk
mångfald och klimatförändringarna är nära sammanlänkade. Ett förändrat klimat påverkar biologisk
mångfald och förändringar i ekosystemen påverkar klimatet. Det är centralt för oss på Swedbank att
arbeta parallellt med miljöfrågor och verka för samordnade aktiviteter. Att mäta vår klimatpåverkan
är ofta utmanande, men att mäta vår påverkan på biologisk mångfald är ännu svårare. Därför arbetar
vi just nu aktivt för att öka förståelsen för vår påverkan såväl som våra risker och möjligheter.
Att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktigt då många av de verksamheter som
banken finansierar och investerar i är beroende av naturen för sina produktionsbehov och värdekedjor.

Om oss