Vår strategi

Vision och verksamhet

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

1. Hagainitiativet visar hur näringslivet bidrar till 1,5-gradersmålet

 Hagainitiativet visar på tydliga affärsmässiga fördelar genom aktivt klimatarbete. Hagaföretagens goda exempel syftar till att inspirera andra företag.

Hagainitiativet sätter klimatmål som är i linje med 1,5-graders målet och arbetar för att påverka sina värdekedjor.

 Hagainitiativet är primärt ett klimatnätverk men tar även hänsyn till de globala hållbarhetsmålen, då klimatfrågan påverkas av och påverkar dessa.

Hagainitiativet behöver vara ett trovärdigt nätverk inom klimatområdet. Detta görs genom att alla Hagaföretag visar hur de klarar klimatmålet enligt b).

Hagainitiativet visar att klimatomställningen är möjlig i samhället. Därför täcker Hagainitiativet in centrala sektorer med sina medlemsföretag.

2. Hagainitiativet medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje med 1,5-gradersmålet

Hagainitiativet driver på för en ambitiösare klimatpolitik för att öka möjligheterna i omställningen för både företag och samhälle.

Strategin antagen år 2018

Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi, Swedbank och White

0
Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning

Åtagande

”Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision

Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter 1990. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, tidigare år samt under det valda basåret och vad de avser göra för att nå dessa mål till 2020.