Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Hagainitiativets mål till 2030 är nettonoll (om basåret är tidigare än 2020) eller halvering av utsläppen var tionde år.

Hagainitiativets mål till 2030

Under våren 2017 beslutade Hagainitiativet om nya mål till 2030. Miljömålsberedningen hade då kommit med förslag till regeringen att utsläppen i Sverige ska vara nettonoll till 2045 d v s 85 procent minskning i Sverige och resterande 15 procent kan ske med utsläppsminskningar utomlands. Vi valde då att sätta våra mål i linje med regeringens mål men med en mer ambitiös tidsplan. Vi vill minska våra utsläpp till nettonoll till 2030, d v s minst 85 procent minskning.

Samspel med politiken

Hagas mål om nettonollutsläpp till år 2030 förutsätter höjda ambitioner i svensk klimatpolitik i harmoni med EU:s klimatpolitik samt i utsläppshandeln (EU-ETS). Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen mot fossilfritt vilket innebär att vi ska verka för att basindustrin stannar i Sverige. Vi måste därmed vidta åtgärder för att minimera utsläppen från svensk industri. Sverige kan visa världen att en omställning är möjlig genom energieffektivisering i alla led, övergång till förnybara energikällor och en grön teknikutveckling.

Hagainitiativets klimatmål jämfört med det svenska klimatmålet

Sveriges mål omfattar utsläpp inom landets geografiska område. Hagainitiativets mål omfattar egna utsläpp. I målet ingår också att inköpt energi ska vara fossilfri och utsläppen i scope 3 ska minskas med minst 30 procent. Läs mer i vår scope 3-rapport här.

Undantag från nettonoll i scope 1

Om utsläppsminskningar i scope 1 försämrar förutsättningar för att minska utsläppen i scope 3 kan målet uppnås genom att i stället minska utsläppen i scope 3. Dessa utsläppsminskningar ska vara minst lika stora som 85 procent av scope 1-utsläppen.

Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Scan Sverige, Stena Recycling och Swedbank 

Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning
0

Vår strategi

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Medlemmarna i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmarna agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

Åtagande

”Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision