White

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Som arkitekter och stadsplanerare har vi stor möjlighet att påverka utformningen av miljöer.
Företaget har som mål att till 2027 ska alla projekt som innefattar design av utemiljöer integrera
naturbaserade lösningar för klimatanpassning och stärkt biologisk mångfald.


I första hand gäller det att minimera inverkan på befintlig natur, genom att anpassa var och hur man
bygger. I städer är det viktigt med sammanhållna grönområden och blå/gröna korridorer så att
insekter och pollinatörer kan förflytta sig. Man kan även skapa olika typer av biotoper, både i
markplan och på taken. Befintlig grönska bör alltid bevaras och vid nyplantering är det viktigt med
diversitet, helst med inhemska arter.

Belysning och uppåtriktat ljus är också ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom nattaktiva
djur och insekter är beroende av mörka livsmiljöer för att överleva. Därför är ljusdesign en viktig
fråga i stadsplaneringen. Utvinning av råvaror till byggmaterial har också stor påverkan. För att kunna
göra bra val och överväganden blir det allt viktigare att byggprodukter kan redovisa inverkan på den
biologiska mångfalden.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Grönska och naturmiljöer kan dessutom
erbjuda många viktiga tjänster, som att binda koldioxid, mildra konsekvenser av klimatförändringar
som skyfall och värme, rena luften och öka välbefinnandet för människor.

Att i allt högre grad integrera ekosystemtjänster i stadsmiljöer genom grön och blå infrastruktur är
avgörande för att säkerställa ett hållbart liv.