Preem

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

I årets hållbarhetsrapport rapporterade Preem för första gången vår påverkan på biologisk
mångfald med inspiration av TNFD. Under våren genomför vi även en mer djupgående kartläggnin
av våra beroenden, påverkan, risker och möjligheter inom hela vår värdekedja med syfte att införa
arbete med biologisk mångfald i vår kärnstrategi, möjliggöra rapportering i linje med CSRD och skapa
mätetal och mål som gör störst nytta för naturen och verksamheten.

Vår största påverkan på biologisk mångfald är inte fastställd ännu, men troligtvis är det genom våra
utsläpp av växthusgaser, både genom direkta utsläpp inom Preems verksamhet samt vid användning
av våra produkter. Det är även där våra största möjligheter ligger. Vi arbetar med att minska våra
utsläpp genom hela värdekedjan, från ombyggnationer av raffinaderier till inköp av råvaror.

I samband med miljötillståndsansökningar låter Preem utföra naturvärdesinventeringar på och i
anslutning till planerade verksamhetsområden. I samband med naturvärdesinventering så eftersöks
även rödlistade arter inom inventeringsområdet. Syftet med en naturvärdesinventering är att
identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald eller artförekomster.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Preems påverkan på klimatet och naturen är stort vilket gör vårt ansvar för att minska vår negativa
påverkan enormt. Att skydda naturvärden som ekosystem och känsliga miljöer är en allt viktigare del
i vårt miljöarbete. Preem arbetar med biologisk mångfald delvis för att vi vill vara en ansvarstagande
aktör men även för att vi har ett indirekt beroende av fungerade ekosystemtjänster, såsom
pollinering och förhindrad markerodering i Preems framtida möjligheter till tillgång på förnybara
råvaror.