2022 – året då vi kan räkna med byggföretagen

Bilen, biffen och bostaden nämns ofta som områden där konsumenter kan ändra sitt beteende för att leva mer hållbart. Och visst har vi sett beteendeförändringar, försäljningen av elbilar ökar såväl som försäljningen av de alternativa proteinerna. Hur står det då till med bostaden?

I fjolårets Nordisk Boendebarometer från JM testade vi allmänhetens inställning till bostaden – och det visade sig att varannan ansåg att det i framtiden kommer vara viktigare att bo i en miljömässigt hållbar bostad. Vinterns höga elpriser har ökat intresset för energieffektiva hus, vilket kanske också kan spilla över till ökat intresse för att bostaden byggts med låg klimatpåverkan. Vi märker också fler frågor från våra kunder om hur de kan leva hållbart i våra hus.

Ökat intresse och högre ställda krav från kunderna är positivt. Till syvende och sist är det ändå företagen, med backning av teknisk utveckling och politiska satsningar, som behöver ta täten i omställningen till mer hållbart byggande. Jag upplever att hela branschen arbetar dedikerat och ansvarsfullt.

För oss på JM handlar det om att sätta mål, ta fram lösningar som kan hjälpa oss att nå målen samt att använda bra, kvalitativa metoder och verktyg för att beräkna klimatpåverkan.

Att sätta upp ett mål har varit det enklaste. Att hitta och testa lösningarna som kommer hjälpa oss att nå målen är mer utmanande, eftersom det inte enbart handlar om våra egna beslut utan även om hur den tekniska utvecklingen och forskningen går. Det är också en fråga om materialtillgång och mer övergripande behov i Sveriges klimatomställning. Den enkla lösningen som ofta hörs i debatten är att skippa cement och bygg helt i trä. Tyvärr är det inte så enkelt – skogen kommer inte att räcka om alla ska bygga i trä och andra branscher också ställer om till trä, papper och biobränslen. Dessutom fyller träden en viktig funktion som kolsänka. På JM testar vi nu att bygga i både trä och klimatförbättrad betong. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och utvärdera våra testprojekt, men jag tror att vi i framtiden kommer behöva båda materialen när vi bygger hus. Ökat återbruk är också viktigt för att minska resursanvändningen och klimatpåverkan.

Det som vi tampas mycket med nu är att hitta de optimala metoderna och verktygen för att beräkna klimatpåverkan. Med klimatdeklarationslagen som grund och Boverkets klimatdatabas på plats har förutsättningarna stärkts avsevärt för branschen att göra jämförbara beräkningar. Det var därför också glädjande att KTH för ett par veckor sedan presenterade en ny studie där de beräknat klimatpåverkan på ett stort antal byggnader.

Det som återstår är beräkningsmetoderna och verktygen också för byggnadens hela livscykel. Tillsammans med flertalet andra aktörer har vi precis lämnat in en ansökan om att driva ett projekt med just målet att skapa en gemensam beräkningsmetodik för att klimatberäkna en byggnads hela livscykel samt ta fram en prototyp för att kunna utföra beräkningarna.

När vi lyckas med det kan man fullt ut räkna med oss byggföretag!

Maria Sandell,
hållbarhetschef JM

Att sätta upp ett mål har varit det enklaste. Att hitta och testa lösningarna som kommer hjälpa oss att nå målen är mer utmanande, eftersom det inte enbart handlar om våra egna beslut utan även om hur den tekniska utvecklingen och forskningen går.

Maria Sandell,
hållbarhetschef JM

About us