Debatt: Utveckla hållbarhetsrapporteringarna för ökad transparens och konkurrenskraft

Den 12 december fyller Parisavtalet fem år. Vi är långt ifrån att nå Parisavtalets mål, nu är det dags att noterade bolag ökar transparensen och sätter klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet.

2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader. Nu har vi redan nått en grads temperaturökning. 2024 är det minst ”en chans på fem att temperaturen överstiger 1,5 grader” enligt WHO:s generalsekreterare Petteri Taalas i DN.

Nu är det dags att stärka kraven på hållbarhetsrapportering i noterade bolag. Vi anser att alla noterade företag ska hållbarhetsrapportera och göra det enhetligt. TCFD-ramverket är en bra utgångspunkt för bolag som vill fånga finansiella risker och möjligheter kopplade till 1,5-gradersmålet, men det räcker inte då ramverket inte ställer på klimatmål.

Att rapporteringen är ojämn märktes tydligt när Hagainitiativet under våren släppte rapporten ”Ambitionsindex – stora bolag på börsen”. Rapporten granskade de stora bolagens klimatambitioner och vilka som satt mål i linje med vetenskapen att halvera sina utsläpp till 2030. Av 100 bolag hade 20 börsbolag satt tydliga mål om att halvera utsläppen till 2030 och överlag var hållbarhetsrapporteringen svår att jämföra.

Lagen om hållbarhetsredovisning har funnits sedan 2017 och ställer krav på stora företag att upprätta en hållbarhetsrapport som visar på verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Lagen är brett utformad och bygger på ett EU-direktiv. I propositionen nämns endast

”upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.”

Sverige kan gå före och svenska politiker bör ge tydligare förutsättningar för företagens hållbarhetsrapportering. För att nå Parisavtalet ser vi ett behov av att Lagen om hållbarhetsredovisning behöver utvecklas och förtydligas. Vi föreslår att alla hållbarhetsrapporter ska kompletteras med:

  • Mål om nettonollutsläpp
  • Målen ska inkludera basår och slutår
  • Information om målet är absolut eller relativt

EU:s gröna giv och återställarpaket är den nya tillväxtstrategin och kommer att sätta ramarna för europeiskt näringsliv i decennier framåt. Det handlar om att både anpassa sitt företag till 1,5-gradersmålet och dra nytta av de affärsmöjligheter som omställningen innebär. Affärsnytta och klimatomställning går hand i hand.

Stora bolag på börsen har möjlighet att visa vägen till en omställning eftersom det de gör får spridning till mindre bolag och hos leverantörerna. Alla företag behöver i sin hållbarhetsredovisning bidra till Parisavtalet och de behöver berätta om hur deras minskade utsläpp bidrar till bättre affärer. Nu behöver politiken förtydliga hållbarhetsrapporteringen, ett litet steg med en stor betydelse för näringslivets klimatomställning.

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
Deniz Butros, policy- och kommunikationsansvarig Hagainitiativet

 

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet 11 december 2020

About us