Hagainitiativet presenterar 15 förslag för EU ETS i linje med 1,5-gradersmålet

Idag tisdag presenterar Hagainitiativet 15 förslag om hur EU:s utsläppshandel kan skärpas för att ligga i linje med Parisavtalet. Detta samtidigt som höjda klimatambitioner kan bidra till flera gröna jobb och vara en del i EU:s gröna återställningspolitik.

EU:s utsläppshandel (EU ETS) inkluderar cirka hälften av EU:s koldioxidutsläpp. Det är ett av världens mest omfattande styrmedel mellan länder för att minska klimatutsläppen, ändå talas det sällan om den i Sverige. Samtidigt är dagens utsläppshandel inte i linje med Parisavtalet och inte heller 1,5-gradersmålet.

– Ska vi lyckas med Parisavtalets 1,5-gradersambition behöver EU:s utsläppshandel vässas. Med dagens regelverk kommer utsläppshandeln nå noll år 2058. Detta är inte tillräckligt. Hagainitiativets förslag höjer ambitionen och bidrar till EU:s återställningspolitik efter Coronapandemin, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

För att EU:s utsläppshandel ska bidra till nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet, föreslår Hagainitiativet bland annat:

● Öka takten för utsläppsminskningar. Takten för utsläppsminskningar (den linjära reduktionsfaktorn) behöver justeras från 1,74 procent till 4,5 procent. Höjer inte EU ambitionsnivån till 2021 behöver takten öka ännu mer i nästa handelsomgång.

● Negativa utsläpp kräver egen mekanism. Alltfler företag arbetar för negativa utsläpp och därför är det aktuellt att diskutera huruvida företagen ska kunna tillgodoräkna sig klimatvinsterna. Dagens styrmedel gör att utsläpp kostar, men det saknas motsvarande ersättning för kolsänkor. Negativa utsläpp eller kolsänkor bör ha en egen mekanism, eventuellt en EU-harmoniserad omvänd auktionering som Vägvalsutredningen föreslår.

● Utred alternativ till fri tilldelning av utsläppsrätter. Koldioxidintensiv verksamhet har sedan utsläppshandelns start fått fri tilldelning via EU-kommissionen, syftet är att undvika företagsflykt till länder med mindre rigorös klimatlagstiftning. I dagsläget finns brister i den fria tilldelningen och det finns ett behov av att se över alternativa regelverk som bättre speglar utsläppens verkliga kostnader. Ett alternativ till fri tilldelning kan vara gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp

Läs rapporten med samtliga 15 förslag här

About us