Hagainitiativet presenterar 27 punkter för lönsam klimatomställning

Mellan 2020 och 2030 måste utsläppen av växthusgaser halveras för att ha en chans att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. I september 2020 har halva mandatperioden passerat.

För att få ned utsläppen så snabbt behövs att politik, näringsliv och civilsamhälle driver på och växlar upp arbetet tillsammans. Näringslivets klimatomställning är till viss del beroende av politiken och att politiken gör det fördelaktigt att minska utsläppen och dyrt att fortsätta utsläppen.

Förändringen går alldeles för långsamt, hittills har vi i Sverige uppnått en 27-procentig minskning av klimatutsläppen. Nya studier har kommit som tyder på att takten av utsläppsminskningar i världen behöver öka ytterligare jämfört med de 7 procent årligen som tidigare kommunicerats. Klimatomställningen måste påskyndas och åtgärder måste snabbt vidtas för att inte tappa fler år.

Därför föreslår Hagainitiativet 27 punkter som ett komplement till regeringens 73-punktsprogram. Bland annat föreslås att:

  • Stärk kraven på hållbarhetsrapportering i noterade bolag. Alla noterade företag ska hållbarhetsrapportera. TCFD-ramverket är en bra utgångspunkt för bolag som vill fånga finansiella risker och möjligheter kopplade till 1,5-gradersmålet. Institutionella investerare ska börja koldioxidrapportera på kvartalsbasis.
  • Ta skyndsamt fram mål och styrmedel för negativa utsläpp. Det behövs utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade negativa utsläpp, både för BECCS och CCS/CCU.
  • Sverige bör aktivt driva på i EU för en European Green Deal som levererar på 1,5-gradersmålet. Inför klimattoppmötet 2021 bör Sverige verka för att EU sätter mål om minst 55 procents minskning av växthusgaser till 2030 inklusive fem-årsmål för att nå 2030-målet och femårsmål framåt tills EU når nettonollutsläpp. Därtill behövs en EU-målsättning för negativa utsläpp. Detta bör EU lämna in som avsiktsförklaring (NDC) till klimattoppmötet COP26.

Läs alla förslag här.

About us