Henrik Nerell: Dags att modernisera avfallshanteringen

När svenska McDonald’s gick med i Hagainitiativet 2012 antog vi ett mål för vårt klimatarbete; att minska våra klimatrelaterade utsläpp med 40 % till 2020.

I Klimatbokslutet för 2014 kan vi konstatera att vi har minskat våra utsläpp med 41 % jämfört med basåret 2010. Samtidigt har andelen av utsläppen som relateras till energi minskat kraftigt – från över 50 % till idag ca 30 %, tack vare ökade inköp av grön el. Det här har medfört att den största utsläppskällan idag är vårt avfall som står för ca 50 % av klimatutsläppen från vår restaurangverksamhet.

Vi fortsätter att energieffektivisera och ställa om till gröna energikällor. Men för att ytterligare effektivisera och minska vår klimatpåverkan så behöver vi utveckla och förfina hanteringen av de restresurser som uppstår på våra restauranger. Vi materialåtervinner i så hög grad som möjligt det avfall som uppstår i matsalen och köket. Ett exempel är att vi tillsammans med kommunerna runt om i Sverige återvinner matavfall som uppstår i verksamheten. Det är en fraktion som vi alltid har arbetat hårt för att minimera och idag finns det bra avsättning för den i många kommuner. Avfallet blir biogas som sedan kan ersätta fossilt bränsle i t.ex. kommunens kollektivtrafik. Tillsammans med vår logistikpartner, Havi Logistics, så arbetar vi med reverse logistics för att frakta tillbaka vissa resurser till våra distributionscentraler där de sedan tas om hand av en entreprenör. Det här är ett effektivt sätt att utnyttja våra transporter och ger möjlighet till ökad materialåtervinning, färre transporter och minskad miljöbelastning.

Dessa exempel belyser hur vi vill arbeta med att maximera resursanvändandet i vår verksamhet – vi har kunskap om våra flöden, vi vill ta ansvar för vårt avfall och vi, tillsammans med våra franchisetagare, vill kunna välja vilka lösningar som är bäst med hänsyn till miljö, ekonomi och vår verksamhet.

Vi har dock en utmaning som vi behöver hjälp att lösa. Idag har kommunerna monopol på hushållsavfall och hushållsliknande avfall. Vad som klassas som hushållsliknande avfall tolkas olika i olika kommuner. Ett problem med att kommunerna tolkar lagstiftningen olika innebär att vi inte själva kan upphandla all avfallshantering i vår verksamhet över hela Sverige.

Idag har kommunerna två intressen av att samla in avfallet: biogasproduktion eller förbränning med energiåtervinning. När investeringar i de här två metoderna är gjorda så blir all annan avfallsanvändning olönsam och därmed ointressant för dem. I en tid när vi blir fler och fler som är övertygade om att vi behöver utveckla nya metoder, nya samarbeten och en ny syn på de resurser som vi idag kallar för avfall för att kunna gå mot en mer cirkulär ekonomi så är det dags att modernisera avfallshanteringen i Sverige och möjliggöra för vår verksamhet att ta det ökade ansvaret som vi vill ta.

Det vi vill är att vårt avfall ska klassas som verksamhetsavfall och att lagstiftningen tydliggörs så att vi själva får bestämma över vårt avfall. Det är helt enkelt bäst för klimatet och miljön.

About us