Intervju med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, om EU och klimatmötet i Polen

Varför har Svenskt Näringsliv och de nordiska systerorganisationerna gått ut i ett gemensamt nordiskt ställningstagande (Nordic Climate Vision) för en långsiktig och ambitiös klimatstrategi för EU?

– Vi har en stor utmaning framför oss för att klara Parisavtalet – det pekar inte minst FN:s klimatpanels rapport på. Att EU har en ambitiös och tydlig målsättning är centralt i det globala arbetet, och skapar en tydlighet för näringslivet inom EU. Vi är tillsammans med våra nordiska systerorganisationer övertygade om att näringslivets innovativa förmåga är avgörande för att klara klimatutmaningen och vi vill påverka den europeiska politiken i en ambitiös riktning.

Hur viktigt är klimatfrågan för svensk konkurrenskraft?

– Svenska företag ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och gemensamma, ambitiösa klimatmål gynnar våra affärsmöjligheter. Tävlar vi på lika villkor så är vi både starka och gör gott, varför den internationella klimatpolitiken är av stor vikt.

Hur driver ni på BusinessEurope i klimatfrågan?

– Vi agerar tillsammans med våra nordiska kollegor, som har en samstämmig syn med vår. Tillsammans har vi större möjlighet att få genomslag i det europeiska samarbetet.

Vad hoppas du kommer ut från klimatmötet i Polen, COP24?

– Tydlighet, handlingsfokus och en gemensam bild av storleken på utmaningen. Arbetet med den gemensamma regelboken är centralt och där behöver viktiga steg tas för att skapa en förtroendefull process framåt.

Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv, om resultatet från klimatmötet

Är du nöjd med slutresultatet från klimatmötet i Polen?

– Både ja och nej. Det var mycket positivt för näringslivet att man kom överens om regelboken. För det internationella näringslivet är globala regler som skapar liknande villkor på olika marknader viktigt, och därför var det så viktigt med regelboken. Det jag saknar är hur samarbetsmekanismerna för utsläppshandel ska se ut och det var synd att man sköt det till nästa år. För Svenskt Näringsliv är global prissättning på koldioxid en långsiktig målsättning, och då behövs ett regelverk för hur det ska fungera.

Vilka beslut saknar du?

– Självklart hade det varit önskvärt att diskussionerna om de globala ambitionerna hade kommit längre, men samtidigt var det inte heller fokus för mötet den här gången.

 

 

 

 

 

 

Länk: Nordic Climate Vision

About us