Intervju med Karl-Petter Thorwaldsson, ny näringsminister

Grönt stål, fossilfri el, batterifabriker, förnybart bränsle och negativa utsläpp med mera – hur kommer dessa nya marknader att påverka Sverige?

– Klimatomställningen kommer påverka både industrier och samhälle. Allt som nu sker med innovationer, ny teknik och stora investeringar i Sverige kommer leda till nya klimatsmarta produkter och affärsmodeller som kommer stärka vår konkurrenskraft, leda till fler jobb i hela landet och också ha potential att påverka lokalt som globalt. Det är en superspännande utveckling!

Kommer du att driva på för att statliga och noterade bolag i den icke-handlande sektorn tydligt bör redovisa (inom ramen för den obligatoriska hållbarhetsredovisningen) hur de ska uppnå nettonoll?

– Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsnation. Här är näringslivet också avgörande för att genomföra klimatomställningen. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har många branscher tagit fram färdplaner för fossilfria branscher, det är väldigt glädjande att näringslivet själva fokuserar på dessa frågor. Inom kort tror jag dessa frågor måste genomsyra företagens verksamheter och redovisningar för att vara attraktiva för konsumenter och potentiella kunder.

– Jag vill även nämna att Sverige är aktiv i den förhandling som för närvarande pågår på EU-nivå om en förbättrad hållbarhetsrapportering. Vi anser att den information som företag lämnar bör ha det innehåll och vara av den kvalitet som investerare och andra intressenter efterfrågar, utan att skapa en oproportionerlig administrativ börda för företagen. Statens ägarpolicy för bolagen med statliga ägande är tydlig med att bolagen inom sin bransch ska vara föredömen på miljö- och klimatområdet och arbeta för att de av riksdagen beslutade nationella miljö- och klimatmålen samt det s.k. Parisavtalet ska uppnås. De nationella miljömålen är en viktig del i genomförandet av Agenda 2030.

Vad önskar du se från näringslivet som ytterligare kan bidra till klimatomställningen?

– Klimatet är vår tids stora utmaning och näringslivet står för en stor del av Sveriges utsläpp men är en central del av lösningen. Samtidigt handlar det om vår konkurrenskraft. Det går snabbt att hamna efter så vi måste fortsätta driva klimatomställningen för att ligga i framkant och vara ett föredöme internationellt.

Du får en grön julklapp – vad är det i den och vem är den från?

– Det kommer kontinuerligt gröna julklappar till Sverige. Viktiga investeringar i ny teknik, fabriker och innovationer.

Klimatomställningen kommer påverka både industrier och samhälle. Allt som nu sker med innovationer, ny teknik och stora investeringar i Sverige kommer leda till nya klimatsmarta produkter och affärsmodeller som kommer stärka vår konkurrenskraft, leda till fler jobb i hela landet och också ha potential att påverka lokalt som globalt. Det är en superspännande utveckling!

Karl-Petter Thorwaldsson
näringsminister

About us