Maria Ågren: Visst vinner vi på att ställa om

Någon klok person sa en gång att jag har bara två måsten i livet, att välja och att dö. Nu är det hög tid att göra ett val som kommer att avgöra mänsklighetens framtid på jorden – att slå in på vägen mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Valet behöver göras på flera olika nivåer, den individuella, den organisatoriska och den samhälleliga. Som individer ställs vi varje dag inför val. Ska jag köpa miljömärkt? Ska jag ta bilen eller åka kollektivt? Vi fattar också olika gemensamma beslut. Vilket uppvärmningssystem ska vi ha i bostadsrättsföreningen? Hur ska vi transportera det företaget producerar? Valen gäller också de politiska besluten. Vilka miljöskatter ska införas? Hur ska transportinfrastrukturen se ut? Genom många kloka val gör vi omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till Färdplan 2050. Underlaget ska sedan av regeringen göras till en handlingsplan för det fortsatta arbetet i Sverige. År 2050 ska vi ha uppnått målet i klimatpropositionen från 2009 om att inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige. Det är många år fram till 2050, men det är också många viktiga vägval som ska göras från idag och fram till dess. I underlaget till Färdplan 2050 kommer vi att ta fram scenarier för hur Sverige genom strategiska vägval och beslut om styrmedel kan nå målet 2050. Underlaget för Färdplan 2050 kommer vi att ta fram i samverkan med näringsliv och organisationer. Vi är i stort behov av kloka tankar. Och eftersom många kommer bli beröra så vill vi bjuda in till delaktighet. Vi vill också genom samverkan erbjuda möjligheter för olika aktörer att skapa sig handlingsberedskap inför de förändringar som väntar när väl färdplanen börjar genomföras.

Omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle blir så klart en utmaning. Men utmaningen innehåller också möjligheter. Behovet av ny teknik och nytänkande ger nya företag och nya affärsmöjligheter. Tjänsteföretag kan erbjuda alternativ till den mer traditionella konsumtionen. Återvinning kommer att skapa nya arbetstillfällen. Om vi satsar på energieffektivisering och lyckas sänka vår egen elanvändning kan Sverige också exportera el producerad utan koldioxidutsläpp.

Sverige har mycket att vinna på att gå i täten i omställningen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Om vi, istället för att fokusera på uppoffringar i välfärd och välbefinnande, lyfter fram vinsterna och visar på möjligheterna tror jag att våra förutsättningar att lyckas ökar avsevärt. För vilken politiker eller företagsledare orkar annars ensam dra lasset och genom sitt ledarskap visa vägen? Genom att stimulera varandra både inom och utanför landet kan vi skapa fokus på lust och möjligheter. Det kan göra miljöarbetet både lönsamt och roligt.  Möjligheterna finns och de kan ge oss energi att orka kämpa för den samhällsförändring som vi ska genomföra. Är du redo att göra valen och hänga med på resan?

About us