Peter Domini: Minskad klimatpåverkan när avfall blir resurs

Det är dags att vi ändrar förhållningssätt till avfall, ordet i sig har en negativ klang vilket i sin tur innebär att det vi gör oss av med upplevs ha ett negativt värde. I ett hållbart samhälle genereras inget avfall utan allt tas tillvara, detta i sin tur kommer över tid innebära att vi konsumenter vill ha betalt för det vi lämnar ifrån oss. Detta kommer att leda till att dagens ineffektiva insamlingssystem kommer att skrotas, när så mycket som trettio procent av soppåsens innehåll utgörs av material som skulle ha kunnat återvinnas måste vi börja tänka om och göra rätt.

Många forskningsrapporter visar på att materialåtervinning är en viktig klimatåtgärd. Genom att lägga återvinningsbart material i soppåsen så missar vi den möjligheten eftersom det då går till förbränning.

Att ersätta fossila bränslen med ”sopor” i våra pannor är helt ok förutsatt att vi inte bränner sådant som med lätthet skulle kunnat materialåtervunnits. År 2007 kom en rapport från Återvinningsindustrierna med namnet ” Återvunnen råvara en god affär för klimatet ”.

I rapporten kunde man utläsa att potentialen för klimatnytta var totalt 685 000 ton kolidioxidekvivalenter, men för att utnyttja den potentialen krävs ett nytt förhållningssätt. Den dagen då vi konsumenter får betalt när vi returnerar tidningar, förpackningar etc. kommer vår negativa påverkan på växthuseffekten avsevärt minska.

I Sverige har vi kommit långt vad gäller återvinning av hushållens avfall och man behöver inte vara atomfysiker för att räkna ut vad potentialen är ur ett globalt perspektiv, i dagsläget slängs det mesta på ”tippen” i länder som man tycker borde ha kommit längre i sin utveckling. Om dessa länder skulle ta vara på sina resurser i större utsträckning än vad man gör idag så skulle inte bara klimatet bli bättre utan även deras ekonomi. För vi vet ju att organiskt material som läggs på ”tippen” i sin nedbrytningsprocess genererar metangas vilken ur klimatsynpunkt är 22 gånger värre än koldioxid.

I det hållbara samhället genereras inget avfall, produktionens processer följer ”cradle to cradle ” principen, det är då och först då det blir hållbart och att jordens resurser räcker till all dess invånare.

About us