Per Löfgren: Klimatarbete kräver långsiktighet

Att arbeta med hållbarhetsfrågor handlar om att arbeta med långsiktighet. I slutet av 90-talet då miljöfrågan seglade upp på agendan i näringslivet, handlade företagens miljöarbete främst om att leva upp till lagkrav, krav från kunder på miljöcertifiering samt möjligheter att spara pengar på effektivare resursanvändning. Arbetet bedrevs då ofta med mycket konkreta åtgärder och kortsiktiga mål för att uppnå en stegvis förbättring av verksamhetens miljöpåverkan.

När nu, sedan några år tillbaka, fokuset på miljöfrågorna breddats till hållbarhet har förutsättningarna för arbetet förändrats. Drivkraften i arbetet har skiftat från kravuppfyllnad och besparingar till att hantera risker och möjligheter. Det innebär att behovet av att kommunicera det som verksamheten uträttar har blivit allt viktigare. Genom ökad transparens och att tydliggöra risker och möjligheter för ägare, kunder och samhälle, åskådliggörs det värde för både företag och samhälle som hållbarhetsarbetet skapar. För att få trovärdighet i vår strävan behöver dock arbetet bedrivas med långsiktighet. Vi bygger inte ett hållbart företag eller ett hållbart samhälle över en natt.

Klimatfrågan handlar precis som alla övriga hållbarhetsfrågor om långsiktighet, trovärdighet, ansvar och transparens. Att endast sätta upp klimatmål med några år i sikte är väl bra, men tyder på att man lever kvar i 90-talets miljöarbete. Det inger inget större förtroende – att man som verksamhet menar allvar med att bidra till framtidens hållbara samhälle.

I september i år lanserades FNs nya hållbarhetsmål med sikte på en hållbarare värld till år 2030. Vi som företag har nu en fantastisk möjlighet att spänna bågen och sätta långsiktiga klimatmål i linje med FNs mål. Vad kan bli mer trovärdigt än att vi förpliktigar oss till en ambitiös och långsiktig målsättning, samtidigt som vi sätter upp en färdplan med kortsiktiga mål och konkreta åtgärder för att nå dit?  Det skapar reellt värde för både dagens och morgondagens företag i form av minskade risker och nya affärsmöjligheter. Men för att lyckas med det behöver vi hjälp. Med långsiktigt stabila spelregler på marknaden och styrmedel som gynnar utvecklingen mot minskad klimatpåverkan, hoppas vi att Sverige, EU och övriga länder i världen, även de långsiktigt, ska skapa de förutsättningar som krävs för att vi tillsammans ska klara klimatfrågan. Det behöver både vi och planeten.

About us