10 år med Haga – vd:arna intervjuas

Hagainitiativet har intervjuat vd:arna i nätverket för att höra om deras omställningsresa och Hagainitiativets framgångar.

 

Klas Balkow, vd Axfood

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Vår omställning till förnyelsebara transporter med många typer av tekniska lösningar, inklusive att säga nej till alla palmoljeprodukter, har varit strategiskt viktig och positivt bidragit till samhällsutvecklingen. Givetvis har också valet av grön el och investeringar i nya kylsystem i butiker och lager betytt mycket.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Inom dagligvaruhandeln domineras utsläpp i scope 3, det vill säga maten vi säljer. De allra flesta utsläppen sker redan hos bonden. Det krävs stora förändringar när det gäller både produktion och konsumtion för att vända den utvecklingen.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Hagainitiativet har brutit mot traditionen att näringslivet säger nej till miljöpolitiska beslut utan att komma med alternativ och istället varit pådrivande på ett konstruktivt sätt.

Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola Europacific Partners

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Genom strategiskt arbete över tid har vi minskat energiförbrukningen med 27 procent per producerad liter dryck. Vi använder endast förnybar energi och vid kolsyresättning av dryck använder vi koldioxid tillverkad av restprodukter från Lantmännens bioetanoltillverkning. Det målmedvetna arbetet med reduktioner har lett till att vi under sommaren 2021 kunde certifiera vår produktionsanläggning klimatneutral enligt den internationella standarden PAS 2060.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Över 90 procent av våra utsläpp är så kallade indirekta utsläpp som uppstår i vår värdekedja av t.ex. förpackningar och ingredienser. För att reducera dessa utsläpp måste vi arbeta tillsammans och långsiktigt med våra strategiska leverantör. I samband med att vi reviderade våra klimatmål satte vi en plan för detta arbetet. Det handlar om energiförsörjning hos leverantörer, deras egna mål samt rapportering.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Haga har blivit en relevant gemensam röst för svenskt näringsliv som påverkar beslutsfattare och inspirerar kring klimatnytta och långsiktig lönsamhet.

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Vårt största bidrag är att vi arbetar på flera nivåer samtidigt. Till år 2025 ska vi minska klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter minska med 29 procent och år 2050 ha vi ha nettonollutsläpp i våra placeringsportföljer. Samtidigt arbetar vi inom försäkringsverksamheten aktivt med att förebygga skador, att hjälpa våra kunder med klimatanpassning och utveckla en ny branschstandard inom cirkulär skadereglering för lösöre.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Som tjänsteföretag är våra egna direkta utsläpp försumbara i jämförelse med de indirekta utsläppen från vår skadereglering och våra investeringar. För att klara 1,5 gradersmålet behöver kapitalet styras mot omställning och påvisbar förändring i den reella ekonomin. Vår största utmaning inom investeringsverksamheten är att påverka företag vi äger att sätta vetenskapliga mål. Inom skaderegleringen handlar det om att fortsätta jobba skadeförebyggande för att minska antalet skador samt att hitta fler samarbeten med våra leverantörer – så att vi tillsammans kan lösa gemensamma hållbarhetsutmaningar.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Jag är stolt över att vi medlemsföretag tillsammans är en viktig röst i samhällsdebatten, inte minst genom att vi påverkar näringslivet att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Lars Appelqvist, vd HKScan Sweden

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Historiskt – att vi sedan 2003 lyckats minska utsläppen från vår egen produktion med 75 procent bland annat med hjälp av omställning till grön el, biogasdrift och förnyelsebar fjärrvärme. Framöver – att vi nu inkluderar primärproduktionen, gårdarna, i våra klimatmål och genom rådgivning, utbildning och inspiration i ramen för Gårdsinitiativet arbetar för att minska klimatavtrycket från svenskt kött.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Tillgängligheten till fossilfria drivmedel i tillräcklig mängd, till ett konkurrenskraftigt pris och över hela landet. En politik som stöttar de investeringar och den forskning som t ex rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött visar på är en förutsättning för att nå målen. Att våra svenska bönder även i framtiden har intresset och viljan att driva lantbruk på ett sätt som kombinerar lönsamhet med hållbarhet.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet har åstadkommit?
– Det faktum att samarbetet i Hagainitiativet gör att vi driver på och säkerställer att klimatarbetet inte tappar fart – med Hagainitiativet som spjutspets kommer vi snabbare framåt tillsammans!

Johan Skoglund, vd och koncernchef JM

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– JM har under lång tid byggt bostäder med låg energianvändning som idag använder 27 procent mindre energi än vad som krävs i Sverige. JM driver även projekt med fossilfria byggarbetsplatser, klimatförbättrad betong och elektrifierad fordonsflotta som konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Det krävs en gemensam utveckling av metoder och material som medför lägre klimatutsläpp i branschen. JM är beroende av att det finns leverantörer av produkter som har samma höga ambitioner inom klimatområdet.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Genom initiativ såsom Call on Carbon är Hagainitiativet med och driver hållbarhetsdebatten och skapar förståelse bland politiker att näringslivet menar allvar med klimatarbetet och vill samverka kring incitamentsmodeller.

Per Arfvidsson, vvd Lantmännen

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Mellan 2009 och 2020 minskade vi de egna produktionsutsläppen relativt omsättning med 71 procent och i absoluta tal 62 procent. Vi har också skapat en affärsmodell som minskar utsläppen i jordbruket, ger ersättning till lantbrukaren och erbjuder marknaden spannmålsråvara med lägre klimatpåverkan och som bidrar till stärkt biologisk mångfald genom vårt odlingsprogram Klimat & Natur.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Vi ser utmaningar i att på ett lönsamt sätt gå över till mer klimateffektiva transporter. Den svenska produktionen av hållbara biodrivmedel behöver bättre förutsättningar och kommer fortsätta spela en viktig nyckelroll i omställningen mot hållbara transporter. I lantbruket finns redan idag teknik för delar av omställningen till framtidens jordbruk, men det krävs ökad lönsamhet på gård för att möjliggöra investeringar och åtgärder – det är en utmaning.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Arbetet i miljömålsberedningen som bidrog till ambitiösa svenska klimatmål.

 

Anders Fredriksson, vd Löfbergs

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Rostprocessen var länge en av de största hållbarhetsutmaningarna för oss. Så när vi började rosta med 100 procent fossilfri biogasol i mars i år var det en riktigt milstolpe och något so minskar våra utsläpp avsevärt.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Vi lägger stort fokus på att bidra till en 100 procent cirkulär produktion och konsumtion av kaffe, helt utan avfall. Både i odlarländer där kaffets klimatpåverkan är störst, och i vår egen produktion och verksamhet.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Samarbetet, att vi visar oss själva och andra att det handlar om kraften i att göra saker tillsammans.

 

Joachim Knudsen, vd McDonald’s Sverige

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Vårt största bidrag har varit att vi, tillsammans med våra franchisetagare, har uppnått målet som vi satte upp 2012. Vi har även minskat matsvinnet med över 30 procent, på genomsnittsrestaurangen, sen 2016, vilket inte är med i Hagascopet men som är en avsevärd förbättring.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– De stora utmaningarna finns i Scope 3 och då specifikt inom jordbruket, men McDonald’s globalt har satt upp mål som kommer att vara i linje med 1,5-gradersmålet och jag är övertygad upp att de målen kommer att uppnås när hela McDonald’s-systemet drar åt samma håll.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
-Vi är mest stolta över att Hagainitiativet har varit en positiv röst för näringslivets roll i klimatomställningen, som har haft stor påverkan även utanför de enskilda medlemsföretagens väggar.

Magnus Heimburg, vd Preem

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige, och dessa kan uteslutande kopplas till förbränning av fossila drivmedel. Preem är idag Sveriges största och viktigaste drivmedelsproducent, och genom att ställa om vår produktion från fossil till förnybar kan vi minska transportutsläppen och möjliggöra en total omställning av hela sektorn.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Preems mål är att ha en klimatneutral värdekedja senast år 2035. För att nå dit behöver vi ställa om verksamheten i grunden, det handlar exempelvis om att bygga om våra anläggningar från fossilt till förnybart, att få tillgång till hållbara råvaror och fossilfri vätgas som båda är en viktiga komponent i produktionen, och att etablera teknik för koldioxidinfångning. Detta kräver både en tydlig politiskt viljeriktning, kapital och inte minst nya miljötillstånd, som idag dras med långa och oförutsägbara processer.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Hagainitiativet fyller en enormt viktig roll att visa goda exempel från ett näringsliv som vill gå före i omställningen till ett hållbart samhälle.’

Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Vårt största bidrag till utsläppsminskningarna är att vi har byggt Stena Nordic Recycling Center i Halmstad som möjliggör högre återvinningsgrad och därmed att mer material kan cirkuleras och bli till ny råvara för olika branscher och industrin. När mer material och produkter kan tas om hand, minskar behovet av nya resurser och klimatutsläpp som är förknippade med detta. Genom att låta material och produkter leva vidare skapar vi hållbara lösningar som gör skillnad.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Eftersom vi hanterar stora mängder avfall och återvunna material, som samlas in i Sverige och som sedan används som ny råvara i Sverige och i Europa, är omställning av tunga transporter vår största utmaning. Här behöver vi hjälp av fler aktörer i samhället som möjliggör för nya tekniker och bränsletyper.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Jag är mest stolt över att företagen i Hagainitiativet, tillsammans, har satt ambitiösa klimatmål och visat att det är möjligt att nå dessa.

 

Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Vi har minskat och i det närmaste helt fasat ut vår användning av fossila bränslen, inte minst när vi stängde ner kolkraftvärmeverket i Värtan 2020 tog vi ett stort steg. Uppvärmningen av Stockholm sker idag med mycket låga utsläpp och de utsläpp som finns kvar kommer från restavfall som måste slutbehandlas.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Vi arbetar för att producera negativa utsläpp, så kallad kolsänka, där målet är att vara klimatpositiva redan 2025 och då krävs det att vi lyckas ta bort mer koldioxid från atmosfären än vad vi släpper ut. Målet är att vi vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan varje år ska avskilja 800 000 ton biogen koldioxid för permanent lagring i jordskorpan, tekniken kallas bio-CCS. Vi arbetar också för att minska mängden plast i det restavfall som vi slutbehandlar med energiåtervinning för att minska samhällets utsläpp från avfall, lyckas detta är de negativa utsläppen långt högre än vad som krävs för att vår verksamhet skall vara klimatpositiv. I bägge fallen behövs nya styrmedel och incitament och också nya affärsmodeller.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Hagainitiativet har visat att minskad klimatpåverkan kan förenas med affärsmässighet och varit en branschövergripande och konstruktiv röst i debatten som på riktigt påverkar politiken och därmed förutsättningarna för att nå klimatmålen.

Olof Johansson, hållbarhetschef Sveaskog *)

Vad har varit ert företags största bidrag till utsläppsminskningar?
– Det största bidraget till faktiska utsläppsminskningar är minskade utsläpp i transporter genom övergång till förnybara drivmedel.

Vad har ni på ert företag för utmaningar för att klara 1,5-gradersmålet?
– Största utmaningen, och även största möjligheten, är bibehållande och utveckling av kolsänkan i växande skog som idag för Sveaskog motsvarar ca 7 miljoner ton CO2 per år. Vi klimatanpassar skogsbruket för att hålla skogarnas ekosystem vitala och undvika skador till följd av stormar, bränder och ökade angrepp av svampar och insekter till följd av klimateffekter.

Vad är du mest stolt över att Hagainitiativet åstadkommit?
– Synliggörandet av företagens klimatansvar och att vi tillsammans kan driva utvecklingen genom att gå före.

*) Sveaskog är under vd-byte och ny vd Erik Brandsma börjar efter nyår.

Om oss