Aktuell Hållbarhet: ”Näringslivet måste ta ledningen för att säkerställa biologisk mångfald”

Näringslivet är en viktig aktör i arbetet med biologisk mångfald tack vare sitt inflytande i samhället som kapitalförvaltare och resursanvändare. Det skriver Hagainitiativets Nina Ekelund och Gabrielle Tillberg i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet idag.

”Flera naturrelaterade risker kopplat till klimatanpassning och ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald och kan påverka företags verksamheter både direkt och indirekt. Företagens agerande påverkar både människor och planeten, och därför är det strategiskt nödvändigt för näringslivet att arbeta för både biologisk mångfald och klimat.

I denna rapport presenterar Hagainitiativet fem områden att beakta för politiken som kan underlätta företagens arbetet med biologisk mångfald i Sverige:

1. Inför ett naturpolitiskt ramverk likt det klimatpolitiska ramverket

2. Standardisera mätmetoder för företags målformulering och uppföljning

3. Stärk incitamenten för ökad resurseffektivitet och cirkularitet

4. Öka den biologiska mångfalden inom jordbruk, skogsbruk och kustnära zoner

5. Minimera negativ påverkan på biologisk mångfald från infrastruktur, byggnation och gruvor”

Läs hela debattartikeln här.

Läs rapporten här.

Om oss