Almedalen måndag: Är Agenda 2030 en katalysator eller bromskloss för välfärden?

Hagainitiativet startade Almedalsveckan med en framtidsdiskussion om Agenda 2030. Seminariet arrangerades tillsammans med Misum vid Handelshögskolan och Stockholm Environment Institute och delades upp i tre olika samtalspass.

Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och i EU? Det är ett bra ramverk men som nu måste konkretiseras, svarar panelen. Ett axplock citat från deltagarna i första panelen:

 • Günter Mårder, Företagarna: Vi behöver omdefiniera begreppet välfärd, lycka är kanske vad samhället ska sträva efter? Vi bör prata om hållbart välbefinnande istället för BNP-tillväxt.
 • Klas Eklund, SEB: Näringslivet går före politiken med Agenda 2030. Vi ser nu en förändring där nya yngre chefer och kvinnliga chefer är mer intresserade av att integrera de globala hållbarhetsmålen i den egna verksamheten. Företag som arbetar i agendans anda kommer vara mer lönsamma. Tyvärr går utvecklingen i Europa just nu på tvärs med Agenda 2030.
 • Anders Egelrud, Stockholm Exergi: Just nu ser vi en positiv utveckling mellan energi- och finanssektorn, gröna investeringar prioriteras vilket gör det lättare att låna. Fortum Värme arbetar i princip med alla 17 hållbarhetsmål.
 • Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv: Genomförandet av agendan avgör om målen blir en bromskloss eller katalysator för välfärden, en del mål är motstridiga. Exempelvis skapar Vattenfalls brunkolsbrytning arbetstillfällen i den tyska regionen, men är inte bra för klimatet.
 • Jenni Nylander, Ungdomar.se: FN:s globala mål skapar tydlighet för unga att förstå och engagera sig för hållbarhet. Men ungdomar behöver få mer kontakt med och känna att man påverkar näringslivets arbete med framtidens välfärd.
 • Joachim Beijmo, SIDA: Partnerskap, kunskapsutbyte och samverkan (mål 17) är mycket viktigt för att genomföra Agenda 2030.

 

Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? Ja, men de rätta spelreglerna från politiken behövs. Marknadskrafter, innovation o samverkan mellan aktörer är också viktigt. Mål 17 om partnerskap mellan politik och näringsliv kanske är det viktigaste för hantera hållbarhetsutmaningar. Här är en sammanfattning från det andra panelsamtalet:

 • Anders Wijkman, Återvinningsindustrierna: Tyvärr tjänar företag fortfarande mer pengar på att göra fel än på att göra rätt! Politiken behöver gå in och rätta till spelreglerna. Det är exempelvis svårt för återvinningsindustrin när jungfruliga råvaror är billigare än återvunna. Regelverket måste främja cirkulär ekonomi.
 • Nyamko Sabuni, ÅF: Agenda 2030 förenklar förståelsen mellan företagen och samhället. Politiken behövs för att lagstifta kring exempelvis skatter men företagen som ser affärsmöjligheter driver omställningen och levererar hållbara lösningar.
 • PM Nilsson, Dagens industri: Vi ska inte underskatta marknadskrafterna i processen att genomföra Agenda 2030 och inte heller överskatta staternas betydelse. Väsentliga delar av näringslivet har redan inkluderat målen i sin verksamhet, behövs för att överleva om 10 år.
 • Jens Henriksson, Folksam: Ramverken måste hantera problematiken kring kortsiktiga företagsmål och de långsiktiga målen i Agenda 2030.
 • Eva Blixt, Jernkontoret: Stålindustrin har alltid varit elefanten i rummet i klimatfrågan. Nu pratar vi istället om vad vi vill, stål utan kol, en koldioxidfri ståltillverkning till 2050. Nya möjligheter med vätgasprojekt.
 • Sara Paulsson, IKEA: Politiken och regelverket hänger inte med i omställningen till cirkulär ekonomi.
 • Åsa Westlund, riksdagsledamot (S): Agendan sporrar näringslivet att gå före. Företag vill göra gott, minimera risker och öka affärer – alla drivkrafter att arbeta med agendan. Politiken behöver sätta ramverket.

Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt? Öppnar Agenda 2030 för nya synsätt och hur förhåller sig hållbarhetsmålen i Agenda 2030 till ökad välfärd och tillväxt? Ett axplock citat från paneldeltagarna i den sista panelen:

 • Göran Holm, HKScan: Det går inte att växa för evigt om vi inte gör det på ett hållbart sätt. Planetens resurser kommer inte räcka till. Det här vet företag som har koll på sitt hållbarhetsarbete och på tillvaron, ekonomin kommer slå knut på sig själv om vi inte arbetar på ett hållbart sätt. Vi går mot produkter med högre värde, som man betalar mer för – det ligger i linje med Agenda 2030.
 • Sabina Andrén, WWF: Vi behöver släppa BNP-fokuseringen och se till andra mått för sociala och ekologiska värden.
 • Mattias Höijer, KTH CESC: Tekniken skapar otroliga möjligheter men är historiskt sett en del av problematiken. Tekniken gör det möjligt att utarma världens resurser. För att återkoppla till en tidigare panel: Det finns ingen målkonflikt mellan klimat och arbetstillfällen i frågan om Vattenfalls brunkolsbrytning. Det är inte svart eller vitt – brunkolet är svart!
 • Sammy Almedal, JAK Medlemsbank: All tillväxt innebär resursutnyttjande, jag tror inte på grön tillväxt.
 • Lena Ander, Nätverket för Hållbart Näringsliv: För en hållbar välfärd och tillväxt krävs ett mindshift från ägande till delande och omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Azita Shariati, Sodexo: Visst går välfärd att förena med tillväxt, men det behövs ett nytt mått – t.ex. tillväxtkorg.

 

Se hela programmet här.

Se fler bilder från seminariet här.

Se filmer från seminariet: Panel 1: Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och i EU? Panel 2: Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? Panel 3: Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt?

Om oss