Annika Helker Lundström: Kris och möjlighet – nya utmaningar för innovation och entreprenörskap

Vi står inför en av de största utmaningarna i mänsklighetens historia. Vi befinner oss också i en ekonomisk kris. Länder ackumulerar skulder och måste omvärdera sina sociala åtaganden. Miljö- och klimatfrågan får ge vika för mer kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Om 40 år kommer världens befolkning ha ökat med 30 procent. Detta är en enorm möjlighet för världens företag men också för politiker. Det innebär en enorm påfrestning på våra ekosystem och vår sociala ekonomi. Världen måste ställa in sig på en utveckling där energi- och materialomsättningen inte kan fortsätta öka som hittills. Vi måste finna lösningar på en kraftigt ökad efterfrågan på sociala system. Aldrig förut har framtiden haft så många svåra frågor att hantera där konsekvenserna kan bli ödesdigra om inte rätt beslut fattas. Det finns många förslag på lösningar. Här ger jag exempel på tre sätt att gå framåt:

• Ökat engagemang och ökad aktivitet i den breda grupp av företag som inte räknas till gruppen ”progressiva företag”

• Ökat samarbetet mellan innovatörer, entreprenörer och politiker.

• Ökat hållbarhetstänkande vid finanssektorns investeringar

Vi har ett antal progressiva företag i dag med framsynta ledare som agerar långsiktigt och med tydliga värderingar. Sen finns en bred grupp av företag som kanske vill men inte vet hur, har tid eller har redskapen för hur de skall fatta hållbara beslut. Detta låter sig inte heller alltid göras i en börsekonomi. Genom att stödja dessa företag kan mycket vinnas. I ett närmare samarbete mellan politiker och entreprenörer behöver incitament utvecklas som ökar det långsiktiga och hållbara agerandet. Ge cred till företag som går i rätt riktning. Här kan också olika typer av företagsorganisationer ta rollen att vägleda genom riktlinjer. Riktlinjer som tar hänsyn till sociala, miljö- och affärsetiska aspekter. Syftet är att visa vägen inte bara till långsiktig hållbarhet utan till starkare affärer och starkare varumärken.

Har det politiska systemet lyckats leverera på miljöområdet? Det finns goda exempel men hittills har det politiska systemet inte kunnat lösa de mer långsiktiga miljöproblemen. Det politiska systemet behöver få ett ökat inflytande från innovatörer och entreprenörer i sitt beslutsfattande och även tänka i nya banor. Samla entreprenörer och innovatörer från olika länder och kulturer och låt dem arbeta och komma fram med konkreta genomförbara idéer hur vi hanterar de utmaningar vi står inför. Idéer som sedan på ett konstruktivt sätt tas om hand av det politiska systemet. Lösningar som bättre kan anpassas till de nya förutsättningarna. Entreprenörer och innovatörer har förmågan att se möjligheterna och leverera lösningar.

Slutligen vill jag lyfta fram nödvändigheten av att skapa förutsättningar för ett långsiktigt tänkande inom finanssektorn. Att få en styrning mot mer hållbara investeringar för de stora flöden av kapital som finns är också en första förutsättning för att kunna hantera svåra strukturkriser i nationella ekonomier.

I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för nytänkande. Den ekonomiska kris vi befinner oss i och de miljöproblem vi står inför liksom de sociala system som måste skapas löser vi inte utan nytänkande, där nuvarande system och strukturer kraftfullt måste reformeras.

Om oss