Eva Eriksson: Hållbara samarbeten

Som hållbarhetsdirektör är det en förmån att få jobba i ett svenskt familjeföretag med en tydlig värdegrund där hållbar utveckling är en viktig och naturlig del av strategin. Jag har jobbat på Kafferosteriet Löfbergs i drygt 27 år och från första dagen förstod jag att det inte är kortsiktiga lönsamhetsrapporter som styr verksamheten utan ett långsiktigt ansvarstagande.

Just långsiktigheten är en viktig aspekt när det gäller hållbar utveckling. En annan är samarbete. Att jobba tillsammans med andra aktörer för att möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter på hållbarhetsområdet. Därför blev jag extra glad när jag tog del av rapporterna från New York och FN:s nya utvecklingsmål.

Generalförsamlingen enades om sjutton globala hållbarhetsmål som har till syfte att främja utvecklingen i världen och styra in den på rätt kurs. Fattigdomen ska utrotas, ojämlikheten minska och klimatförändringar bekämpas. Målen bygger på ett nytt globalt partnerskap och understryker vikten av att alla aktörer, medlemsländer, det civila samhället, näringslivet, forskarsamhället och FN-systemet arbetar tillsammans för att uppnå de åtaganden som gjorts.

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra väldigt mycket. Det är så vi måste tänka.

På Löfbergs är vi övertygade om att samarbete är viktigt för att vi ska nå våra hållbarhetsmål och därför är vi med i en rad nätverk och initiativ.

Hagainitiativet är ett av dem. Här jobbar vi tillsammans med andra företag för att minska vår egen och näringslivets klimatpåverkan. Samarbetet har hjälpt oss i vårt arbete, och vi har hjälpt och inspirerat andra i sitt. Tillsammans bidrar vi till insatser som är bra och nödvändiga för klimatet. En win-win-win-situation helt enkelt!

Det är nästan alltid primärproduktionen som står för den största klimatpåverkan vid livsmedelsproduktion. Det gäller oss också. Kaffe har störst klimatpåverkan i odlingsledet. Även om vi inte äger några egna odlingar så gör vi mycket för att minska klimatpåverkan här. Det handlar dels om samarbeten med olika certifieringsorgan som KravFairtrade och Rainforest Alliance. Certifieringsprogrammen bidrar till lägre miljöpåverkan och bättre livsvillkor för odlarna och deras familjer. Genom att bevara naturskog, att plantera skuggträd, att minska eller helt utesluta handelsgödsel och att tillämpa bästa odlingsmetoder, kan klimatpåverkan från odlingarna minska samtidigt som produktiviteten ökar.

Vi driver även egna utvecklingsprojekt för småskaliga kaffebönder för att ge dem verktyg att möta klimatförändringarna, bland annat i International Coffee Partners, en ideell organisation vi startade tillsammans med en rad andra europeiska, familjeägda kaffeföretag. Sedan 2001 har vi hjälpt mer än 30 000 kaffeodlare och deras familjer till bättre levnadsvillkor och en mer hållbar produktion.

Vi är även en del av företagsnätverket Swedish Leadership for Sustainable Development som samordnas av Sida. Ett forum för värdefullt lärande och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling. Arbetet är kopplat till de nya utvecklingsmålen och handlar bland annat om att bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

En annan viktig fråga för livsmedelsindustrin är matsvinnet, och det är ett fokusområde i initiativet Hållbar Livsmedelskedja. Genom samarbete och dialog med andra företag, bland annat kompisar från Hagainitativet, vill vi bidra till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Ja, mycket samarbeten blir det. Det här var några exempel, det finns naturligtvis fler. Det är jag väldigt stolt över!

 

Om oss