Eva Eriksson: Vad vi gör har betydelse

– Vad spelar det för roll vad jag gör? – Har det någon som helst betydelse om jag försöker vara klimatsmart eller ej?  Man kan lätt känna sig maktlös inför de rapporter och iakttagelser vi ställs inför.

Vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2012 medverkade professor Sten Bergström, SMHI, vid ett av seminarierna. Han redogjorde för forskningsresultat som vi fått rapporterade flera gånger tidigare, men många ändå inte tycks tar på allvar.

Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning. Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster. Havsnivån ökar med 3 mm per år och beräknas stiga med en meter till 2100.

De globala utsläppen av växthusgaser håller fortfarande på att öka och det tar tid att hejda denna ökning. Dessutom är den ackumulerade klimatpåverkan i systemet så stor att det är för sent att helt undvika en fortsatt klimatförändring. Även om det inte alls skulle bli några ytterligare utsläpp skulle den globala uppvärmningen fortsätta med ytterligare 0,5 grader under 2000-talet. Eftersom utsläppen fortsätter handlar det om en betydligt större temperaturhöjning. Detta innebär att vi behöver jobba med både klimatanpassningar och minskade utsläpp av växthusgaser.

Vi företag i Hagainitiativet har bestämt oss för att göra vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Tillsammans blir vi starkare och kan påverka fler i samma riktning. Jag är stolt över att vara anställd i ett företag som tar sitt ansvar och inte ryggar tillbaka inför utmaningen.

Redan 1992 fastställdes en miljöpolicy för verksamheten och därefter har en mängd åtgärder för minskad miljöpåverkan i hela värdekedjan genomförts. Vissa åtgärder har varit stora och fått genomslagskraft inom hela den svenska kaffeindustrin. T ex när vi i förtid investerade i nya packmaskiner för att möjliggöra produktion med ett nyutvecklat förpackningsmaterial, en mycket tunn barriärplast helt utan aluminium. Ett annat exempel är inköp av rostmaskiner med ny teknik som återanvänder värmen från rostning för att förvärma kaffet i nästa batch. Andra åtgärder har varit mindre, men sammantaget har de fått stor effekt. Vi har t ex sedan 1991 fördubblat vår produktion utan att öka vår elförbrukning. Exempel på sådana små energibesparande åtgärder är att börja använda lågenergilampor & LED-belysning, lågenergiskärmar & skärmsläckare, behovsstyrda transportbanor & cirkulationspumpar, att åtgärda läckande kranar och ventiler, täta fönster & portar, närvarobelysning, videokonferens & Skype, dubbelsidig utskrift som defalt, sopsortering & avfallskomprimering, grenuttag med strömbrytare till all kontorsutrustning och klisterlappar som påminner oss ”släck ner!”

En helgdag i våras, när verksamheten låg nere, gick representanter från vår ”Hållbarhetsgrupp” runt i våra lokaler för att lokalisera ”energitjuvar”. Det rörde sig om påslagna datorer, apparater i ”stand by”, osläckta lampor, mobilladdare i eluttag, fläktar som gick, smältlimaggregat som var på m m. All påslagen utrustning märktes upp och loggades för åtgärder och uppföljning.

De stora åtgärderna, satsning på forskning, politiska beslut och styrmedel är viktigt, men alla kan vi dra vårt strå till stacken. Det har betydelse vad vi gör. Vi skall inte bli handlingsförlamade inför alla rapporter om klimatförändringar som möter oss, utan i stället låta dem trigga oss till åtgärder som var och en för sig kan verka små och betydelselösa men som sammantaget kan vara av avgörande betydelse.

Om oss