Hallå där Ola Alterå, chef för klimatpolitiska rådets kansli

Varför inrättar regeringen ett klimatpolitiskt råd?
– Sverige får en ny Klimatlag som träder i kraft vid årsskiftet och som reglerar hur nuvarande och framtida regeringar ska arbeta för att nå de långsiktiga klimatmålen. Det Klimatpolitiska rådet är en del av det klimatpolitiska ramverket och ska bedöma hur regeringens samlade politik överensstämmer med klimatmålen och ge råd om vad som eventuellt behöver förändras eller förstärkas.

Rådet ska vara ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan, vilken kompetens ser du behövs bland ledamöterna som kommer ingå i rådet?
– Rådets ledamöter kommer inom kort att utses av regeringen men där kommer att finnas sakkunniga på olika området som är av betydelse för klimatpolitiken. Det handlar ju inte bara om teknik och naturvetenskap utan lika mycket om samhälle, ekonomi och näringslivsutveckling.

Är målen i det klimatpolitiska ramverket, att Sveriges nettoutsläpp av koldioxid ska vara noll år 2045, tillräckliga för att Sverige ska vara i linje med Parisavtalet?
– Uppgiften för det klimatpolitiska rådet kommer att vara att ge råd om hur de mål som regeringen och riksdagen sätter upp verkligen ska uppnås. Jag ser det inte som rådets uppgift att diskutera själva målen. Noll nettoutsläpp inom 27 år är i alla fall ingen liten sak att genomföra.

Hur kommer näringslivets aspekter involveras i det klimatpolitiska rådet?
– Näringslivet har ju uppenbart en avgörande roll för klimatet. Och en av politikens viktigaste uppgifter är att ge företagen rätt förutsättningar att medverka. Jag vill gärna bidra till att rådet i sitt arbete lyssnar på näringslivet och alla andra aktörer. Ambitiösa klimatmål kan bara nås med ett fungerande sams

Om oss