HKScan siktar på netto noll klimatavtryck i livsmedelsproduktionen

HKScan-koncernen har som mål att uppnå nettonoll klimatavtryck från den egna produktionen i slutet av 2025 och att uppnå nettonoll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Ambitiösa och långsiktiga mål som kräver både en signifikant minskning av utsläpp och en ökning av kolsänkor, i samarbete med både gårdar och andra partners. Insatser som görs i linje med företagets klimatplan Zero Carbon.

En omfattande studie av hela koncernen har gjorts i samarbete med KPMG, som specialiserat sig på beräkningar av koldioxidavtryck. I studien har företagets totala klimatutsläpp räknats fram, från gård till konsument i samtliga länder (Finland, Sverige, Baltikum och Danmark). 2019 uppgick utsläppen till 2,4 megaton koldioxidekvivalent (CO2e) varav företagets egen industriella produktion utgör cirka 5 procent. I länderna i Östersjöregionen står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. De största utsläppskällorna i köttproduktionen är kopplade till foderproduktion och markanvändning.

Hållbarhetsarbetet har varit en viktig del av HKScan Sveriges verksamhet under hela 2000-talet och vi är på god väg mot målet på netto noll klimatavtryck 2025 från vår egen produktion. Vi är väldigt stolta över den resa som gjorts från 2003- 2019 med minskade koldioxidutsläppen med 74 procent från den svenska produktionen genom en rad insatser:

  • Klimatpåverkan inkluderas i alla investeringsbeslut
  • Övergång till 100% förnybar el på företagets anläggningar och en produktion som till stor del drivs på biogas och förnyelsebar fjärrvärme
  • Minskad vattenanvändning och utökad andel förnybara drivmedel i våra transporter
  • Mindre och bättre plast i våra förpackningar

Under det senaste året har fler viktiga steg tagits:

  • Uppstart av nytt effektivare system för djurtransporter som gör det möjligt att kraftigt reducera transportsträckorna framöver
  • Fortsatta investeringar i ny produktionsutrustning, maskiner och biogasdrift på våra anläggningar och även i biogasdrivna transporter
  • Vidareutveckling av våra förpackningar genom minskad plastanvändning och successiv övergång till 100% förnyelsebara material

Klimatpåverkan från våra anläggningar och transporter utgör en begränsad del av våra produkters slutliga miljöpåverkan. Hela vår värdekedja måste omfattas, inklusive primärproduktionen, för att ge en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan. För oss är transparens och öppenhet viktigt, därför inkluderas även utsläppen från primärproduktionen i vår klimatredovisning från 2019.

För att minska utsläppen i primärproduktionen startade HKScan Sverige upp Gårdsinitiativet hösten 2019 – ett projekt som går ut på att tillsammans med primärproduktionen, Sveriges bönder, hitta effektiva åtgärder som ytterligare minskar lantbrukets klimatavtryck och därmed klimatavtrycket för svenskt kött. En uppskalning av det projektet och antalet medverkande gårdar kommer att vara ett av våra viktigaste fokus för klimatarbetet framöver. Denna resan kommer ni få läsa mer om framöver, men vill redan nu passa på att lyfta Halla Gård och Hållbarhetsgrisen som ni hittar i butik.

 

Maria Larsson
Director Quality & Environment
HKScan Sweden AB

"Klimatpåverkan från våra anläggningar och transporter utgör en begränsad del av våra produkters slutliga miljöpåverkan. Hela vår värdekedja måste omfattas, inklusive primärproduktionen, för att ge en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan. För oss är transparens och öppenhet viktigt, därför inkluderas även utsläppen från primärproduktionen i vår klimatredovisning från 2019."

Maria Larsson
Director Quality & Environment
HKScan Sweden AB

Om oss