Intervju med Johan Forsell, vd Investor, om halvering av utsläppen

Varför har ni satt mål att halvera utsläppen till 2030?
– Under det senaste året har vi gjort en ordentlig genomlysning av vårt hållbarhetsarbete och identifierat tre områden där vi har störst påverkan som företag och i vår roll som ägare – Affärsetik & styrning, Klimat & Resurseffektivitet och Mångfald & inkludering. Vad gäller klimat är vi tydliga med att vi står bakom Parisavtalets mål om att hålla den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och då var det också naturligt för oss att sätta målet om att – utifrån ett portföljperspektiv och i absoluta tal – halvera CO2-utsläppen per 2030 och med 2016 som basår.

 

Vad är de största utmaningarna att nå målen att halvera till 2030?
– Det har varit oerhört viktigt att sätta ett relevant och utmanande klimatmål utifrån ett portföljperspektiv med tydliga interna delmål på vägen. Det är tidigt att uttala sig om vad som kommer bli mest utmanande. Med den stora teknikomvandlingen och näringslivets innovationskraft har näringslivet en viktig roll i att komma med lösningarna för en omställning. Vi är en långsiktig ägare och vill säkerställa att våra portföljbolag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på sikt och kommer därför följa upp detta och årligen rapportera externt om utvecklingen.

Hur kommer ni att stötta bolagen i att lyckas med detta?
– Flera av de bolag som vi har ett engagemang och ägande i är redan idag bland de bästa inom sina respektive branscher vad gäller hållbarhet. Några har även satt egna än mer ambitiösa mål, medan andra inte har kommit så långt ännu. För oss handlar det om att vi än tydligare driver dessa frågor i styrelserummen. Vi har också sedan ett antal år tillbaka ett nätverk där vi samlar bolagens hållbarhetschefer just för att dela kunskap och arbeta med vissa specifika frågor som exempelvis TCFD.

Hur tror du att ert beslut kring halvering kommer att påverka det svenska näringslivet?
– I kraft av vår storlek som ägare tror jag att det finns ett stort signalvärde i att vi nu har tagit nästa steg och satt så tydliga mål per 2030. Vi har en viktig roll att genom dialog med våra portföljbolag säkerställa att alla bolag har relevanta och ambitiösa klimatmål. Vi kommer noggrant följa upp att företagens handlingsplaner och utfall och även driva på för ökad transparens i rapportering.

"I kraft av vår storlek som ägare tror jag att det finns ett stort signalvärde i att vi nu har tagit nästa steg och satt så tydliga mål per 2030. Vi har en viktig roll att genom dialog med våra portföljbolag säkerställa att alla bolag har relevanta och ambitiösa klimatmål."

Johan Forsell
vd Investor

Om oss