Intervju med Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet

Markku Rummukainen är också Sveriges representant i IPCC, FN:s klimatpanel. I augusti släppte IPCC en specialrapport om Klimatförändringar och marken. Vi bad Markku kommentera rapporten.

I augusti släppte IPCC en specialrapport om markanvändningens påverkan på klimatet, vad är den största upptäckten?
– Hur vi brukar jorden och skogen påverkar klimatet, och omvänt påverkar klimatförändringen jordbruket, skogsbruket, ekosystem och livsvillkor. Det går inte att nå ambitiösa klimatmål utan hållbar markanvändning, men samtidigt bör man vara klar över att hållbar markanvändning inte kan ersätta klimatåtgärder på andra sektorer. Det är också viktigt att uppmärksamma att livsstilar och samhällsutveckling spelar stor roll för markanvändning. Ju mer markkrävande matvanor och konsumtion vi har, desto mindre yta finns det för exempelvis klimatåtgärder som beskogning, hållbar bioenergi och biologisk mångfald.

Varför är markanvändning ett viktigt område att undersöka?
– Vi använder i en mycket stor omfattning den globala landytan för mat, foder, fibrer, trävaror och energi. Marken står också för andra ekosystemtjänster av olika slag. Marken är en begränsad resurs och idag tär vi på den genom ohållbart brukande. Frågeställningar kring marken och klimatet har många förgreningar och inte minst spiller över till livsmedelssystemet och förnybar energi. Det är viktigt att förebygga målkonflikter och utnyttja sidonyttor vad gäller åtgärder. Lösningar finns både för närtid och längre fram i tiden, exempelvis är hållbart brukande och hållbar konsumtion väldigt viktiga.

Hur påverkar den nya vetenskapen våra svenska företag?
– Även i Sverige diskuteras och debatteras vad ger den bästa klimatnyttan vad gäller brukandet av skogen. Rapporten svarar inte direkt på vad som gäller just för Sverige, eller något annat land specifikt. Däremot får man en genomgång av den aktuella vetenskapen kring utmaningar och möjliga lösningar samt hur det hela hänger ihop. Mycket i företagsvärlden handlar ju om globala system, kopplingar, leveranskedjor, råvaror och marknader. Livsmedelssystemet är ett mycket bra exempel av det, och högaktuell i ljuset av rapporten.

Vad kan man som företag göra för att anpassa sig till de nya forskningsrönen?
– Rapporten belyser det vetenskapliga kunskapsläget om hur klimat, markanvändning, markförsämring och livsmedelssystemet hänger ihop. Man bör med fördel läsa rapporten med sina egna glasögon på. En viss slutsats kan ha begränsad potential globalt, men däremot i någon region eller bransch kan vara det viktigaste att arbeta med. Bakom globala slutsatser finns detaljer och uppgifter som kan vara särskilt intressanta för det egna företaget, marknaden eller diskussioner om framtida affärsmodell.

Läs Specialrapport om Klimatförändringar och marken här

Om oss