Intervju med Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen

Ni lanserade nyligen målet om ett klimatneutralt jordbruk till 2050 med halverad klimatpåverkan varje decennium. Kan du berätta mer om hur ni kom fram till det?
– Utgångspunkten för vårt arbete med rapporten ”Framtidens jordbruk” har varit att kartlägga möjligheterna att utifrån dagens teknologi och kunskap nå Parisavtalets målsättningar. Det väldigt positiva resultatet är att vi kan nå långt både när det gäller att få ner klimatpåverkan och att öka skördarna men det krävs en nationell svensk kraftsamling. Det är egentligen inte teknik eller kunskap som saknas för att ta de första, utan en tydlig efterfrågan från marknaden och en stöttning från politiskt håll. Den låga lönsamheten i jordbruket är den främsta orsaken till att nödvändiga investeringar i framtidens jordbruk inte blir genomförda. För att nå hela vägen till målen mot 2050 krävs stora och ytterligare satsningar på F&U samt politiska styrmedel som är rätt utformade.

Hur ska ni arbeta för att få fler bönder och företag inom jordbrukssektorn att anta ambitiösa klimatmål?
– Vår slutsats från rapporten är att det krävs ett verkligt engagemang från hela värdekedjan och målsättningarna måste sättas och implementeras tillsammans i värdekedjan. Det finns stora möjligheter för livsmedelsföretag att minska klimatpåverkan i sin värdekedja om man samarbetar med lantbruket. Det är förvisso lantbrukarna som sitter på de praktiska lösningarna, men det krävs att det finns en efterfrågan på hållbarhetsmervärden som t ex fossilfritt producerade livsmedelsråvaror. Engagemanget finns i lantbrukarled, men i dagsläget är det t ex inte företagsekonomiskt försvarbart att byta ut traditionell diesel i traktorn mot fossilfria alternativ. Många lantbrukare satsar på precisionsodlingsteknik för att öka resurseffektiviteten och minska risken för förluster av växtnäring och sänka kostnaderna. Dock krävs det en viss investering för att komma åt den besparingen. Med en bättre lönsamhet skulle fler få möjligheten att ta de viktiga stegen.

I rapporten ”Framtidens jordbruk” skriver ni att det finns möjlighet att öka produktionen samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att uppnå det?
– Det är en palett av åtgärder som krävs. Först och främst gäller det att byta ut de fossilbaserade insatsvarorna, drivmedel och växtnäring. Sedan kan mycket göras genom att förädla fram effektivare grödor, nyttja den nya teknologin för precisionsodling och fortsätta utveckla odlingen på gårdsnivå för att få ut mer från mindre resurser. Det finns också möjlighet att öka inlagringen av kol i åkermarken och öka bördigheten. En stor potential är kopplad till att investera i förbättrad dränering och bevattning. Sammantaget innebär detta betydande investeringar i primärproduktionen och dessa kan inte bäras utav bonden, givet nuvarande lönsamhetsläge!

Nära kopplat till ett stabilt klimat är också frågan om biologisk mångfald. Vad behöver göras inom jordbruket för att bevara och stärka den biologiska mångfalden?
– Det gäller att på nya sätt skapa förutsättningar för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Den har minskat som en följd av att jordbruket rationaliserats, men det finns goda möjligheter att kombinera en rationell lantbruksproduktion med biologisk mångfald genom att skapa refuger i odlingslandskapet. I vårt odlingskoncept Klimat och Natur för produktion av Kungsörnens Vänligare vete arbetar vi sedan länge med lärkrutor, dvs osådda ytor i fältet där lärkorna kan landa, söka mat och bygga bo. En uppföljande studie har visat en ökning av antalet lärkor med upp till 60 procent på fält med lärkrutor. Det är ett bra exempel på hur produktion och biologisk mångfald kan utvecklas parallellt. Nu tar vi ett steg till och läger till blommande zoner i våra kontraktsodlade fält för att gynna pollinerande insekter.

Ni tillverkar etanol med låg klimatpåverkan på Agroetanol i Norrköping. Varför ska man köra etanolbil och vad behövs för att göra den mer attraktiv?
– Att köra en etanolbil på klimateffektiv etanol är ett av de snabbaste och billigaste sätten att minska transporternas klimatpåverkan. Det är en väl beprövad teknik och det finns omkring 1700 E85-pumpar i hela landet. Vi vill öka användningen av E85 genom att se till att bränslet kan fortsätta att vara skattebefriat och genom att etanolbilar klassas som miljöbilar och får en bonus i systemet med bonus-malus för personbilar.

Snart är det jul och många ser fram emot maten på julbordet. Vad är ditt tips för den som vill äta hållbart?
– En varierad och välbalanserad kost med svenska råvaror är en bra utgångspunkt, alla tider på året. Vill man, så kan man även ta en liten snaps av Lantmännens helt nylanserade vetevodka, som tillverkas av ekologiskt vete från Västergötland.

Om oss