Johan Widheden: Tillsammans är ordet för 2016

Yes, vi har ett globalt klimatavtal! Visst finns det ytterligare att önska i form av konkretiseringar och ansvarsfrågor, men det visar tydligt att alla måste ta klimatfrågan på allvar. Och vi måste göra det tillsammans för att lyckas. Min förhoppning är att regeringar och företag, men också enskilda individer har klimatet i åtanke vid beslutsfattande i stort som smått. Dessa beslut har effekt och blir till kundkrav och marknadsfördelar på lite längre sikt kan de även bli lagkrav. I klimatarbetet hänger allt och alla ihop.

Det klimatavtal som slöts under COP21 ger företag en större motivation att lära sig om sin klimatpåverkan, att försöka minska den och att transparent kommunicera vad de gör på klimatområdet. På de marknader där det sedan många år funnits ett visst fokus på klimatpåverkan intensifieras arbetet och där det inte funnits något intresse alls kan det globala klimatavtalet få kunder att börja efterfråga mer klimatsmarta produkter.

I och med ökade krav på klimatdeklarationer av produkter på fler marknader så innebär det att företagen måste börja se sina produkter i ett livscykelperspektiv. Att inte fokusera enbart på den egna verksamheten, utan även på vilken klimatpåverkan inköpta material samt användning och sluthantering av produkten har. Genom att vidga perspektivet och arbeta tillsammans med såväl leverantörer som kunder kan producenten ta ytterligare ansvar och påverka de egna produkternas totala klimatpåverkan.

Vinsterna med att höja blicken och ta in hela livscykelperspektivet var något vi på AkzoNobel blev varse för sju år sedan då vi gjorde livscykelanalyser av våra 300 mest sålda produkter. Vi såg då att vår egen produktion enbart stod för cirka 15 % av den totala klimatpåverkan av våra produkter. När det gäller vår färg handlar AkzoNobels bidrag om så lite som 2-3 % av färgens klimatpåverkan över dess livscykel. Därför sträcker sig våra klimatmål numera utanför företagets gränser och vi integrerar hållbarhet i vårt arbete gentemot både leverantörer och kunder i våra värdekedjor. Om livcykelarbetet ska ge frukt handlar det om samarbete mellan företag, i branschorganisationer och andra initiativ. Och för det krävs tillit. Transparent, relevant och korrekt information behöver utbytas och produkter och tekniker utvecklas tillsammans.

Förutom att arbeta tätt med våra leverantörer och kunder så väljer vi på AkzoNobel att möta andra företag genom forum som Together for Sustainability, World Business Council for Sustainable Development och inte minst Hagainitiativet. Alla dessa forum är exempel på initiativ som bygger på den kloka insikten att det går att uträtta mer om man slår sig samman med andra.

Och tillsammans tror jag att vi klarar av att behålla ett stabilt klimat. Tillsammans med kollegor, tillsammans med leverantörer och kunder. Tillsammans med politiska partier och regeringar, tillsammans med människor från andra länder och tillsammans med grannen på gatan.

Gott nytt 2016 allesammans!

Om oss