Louise Trygg: Omställningen till ett förnybart energisystem

Nu har det gått en dryg månad sedan avtalen skrevs under i Paris, och det vi nu står inför är att hitta konkreta åtgärder som kan uppfylla de löften som gavs. Aldrig tidigare har jag mött det consensus som nu råder, och aldrig förr har vi haft de förutsättningar vi har nu att helt kunna ställa om till ett förnybart energisystem. 100 procent förnybart är inte längre en framtida utopi, det är en nåbar och nödvändig verklighet.  Förnybar energi ger lägre klimatpåverkan och lägre kostnader. Hand i hand, ekonomiska vinster och klimatvinster. Men vi får inte glömma att en omställning till hållbara energisystem kräver en helhetssyn kring användning och tillförsel, och det kräver att användningen får ett större fokus än vad den har idag. Effektivisering, konverteringar och styrning är centrala hörnstenar i vårt förnybara energisystem och de är en outnyttjad tillförselkälla som vi behöver bli bättre på att ta tillvara på. PFE, dvs Program för energieffektivisering i energiintensiv industri är ett  bra exempel på vilka besparingar och effektiviseringar som kan uppnås när energieffektivisering lyfts upp inom ett företag. Jag hoppas verkligen vi får möta ett fortsatt och utökat PFE så att vi kan fortsätta energieffektivisera vår elanvändning med lönsamma åtgärder.

Något annat som jag hoppas få se är vita elcertifikat, dvs att vi skapar en marknad för energieffektivisering. På samma sätt som vi idag har en handel med gröna el-certifikat där målet är att öka produktionen av el från förnybara källor, får vi med vita certifikat en marknad med fokus på lönsamma effektiviseringsåtgärder. Det betyder att vi får ett marknadsbaserat styrmedel som leder till att det är de mest kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärderna som blir genomförda.

Men det kanske viktigaste av allt, och konstigt nog det som är nästan minst debatteras, är den elvärme vi fortfarande har. Trots att vi har fjärrvärmenät som är väl utbyggda har vi fortfarande en stor del elvärme. Alldeles särskilt viktigt är detta nu när kärnkraften fasas ut. Om alla villor och lokaler som idag värms av elvärme konverterades till fjärrvärme får vi i ett kraftvärmesystem ett markant utökat värmeunderlag som ökar vår möjlighet att producera ytterligare el. Att konvertera bort elvärme är därför ett otroligt viktig område att ta tag i. Men inte att glömma; för att få lönsamhet ur ett kundperspektiv måste vi se över hur en sådan konvertering kan underlättas och bli ekonomiskt attraktiv för den enskilde fastighetsägaren.

Oerhört centralt i denna omställning är att ha regelsystem och styrmedel som stöttar fullt ut. Tyvärr finns det regelsystem som verkar åt motsatt hål. Ett exempel är boverkets regelsystem för nybyggda villor där elvärme prioriteras framför fjärrvärme, det är inte rätt väg att gå. Dessutom är vårt nuvarande regelsystem av naturliga orsaker anpassade till storskalig elproduktion. För att möta utvecklingen inom förnybara energitekniker behöver detta regelsystem anpassas för att kunna hantera och underlätta även för småskalighet.

Det finns många pusselbitar som möjliggör ett säkert och fullt balanserat förnybart energisystem. Den stora utmaningen är nu att förverkliga alla dessa möjligheter och framförallt att realisera den outnyttjade potential som finns inom effektivisering, styrning och konvertering.

Om oss