Mattias Goldmann: Vill företagen hjälpa eller stjälpa klimatmålen?

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och är det främsta hotet mot att nå de klimatmål vi alla egentligen vet att man inte kan förhandla med. Det gäller massbilismens genombrott i Indien och Kina, men också i Sverige har vi större delen av hemläxan kvar att göra. Lastbilstransporter och långväga flygresor ökar, men faktiskt också bilresorna – trots att det går bättre än någonsin att distansarbeta eller ha videokonferens.

I omställningen till hållbar bilism måste vi byta från osmarta fossila bränslen till smarta förnybara drivmedel (det finns också osmarta förnybara drivmedel, men inga smarta fossila). Alla fordon, oavsett vad de drivs med, måste förbruka mindre. Och hur bra bilen än blir så måste vi bli bättre på att låta den stå.

För väldigt många kommuner jag träffar är allt detta självklart. Sedan länge köper och leasar de enbart miljöbilar, hjälper anställda att välja miljöbilar och tar ett ansvar också för hur varutransporter till kommunen sker. Transporterna är en självklar del i klimatmålet, inte bara för den egna verksamheten utan för hela det geografiska området. Fyrtio procents utsläppsminskning till 2020 är inte ovanligt, flera kommuner utlovar att vara helt utsläppsneutrala eller fossilbränslefria till samma år.

På företagsnivå ser det mycket sämre ut. Nästan alla bolag tillåter fortfarande icke-miljöbilar som förmånsbilar, inte många företag lägger sig i vad de anställda kör privat eller hur leveranserna kommer till fabriken eller kontoret.

Hagainitiativets företag arbetar strategiskt för att minska sin klimatpåverkan. De ska minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till år 2020, med spännande satsningar på att minska transporterna, byta drivmedel och hjälpa anställda att köra snålare. Men för varje ledande företag går det mångdubbelt fler som backar in i framtiden. Till dessa företag har jag tre frågor:

 En miljöbil som körs på etanol halverar klimatpåverkan jämfört med en motsvarande traditionell bensinbil, biogas minskar med 80%, eldrift är ännu bättre. Åtskilliga miljöbilar kostar inget mer än motsvarande icke-miljöbil, säkerhet och prestanda är de samma. Hur kan det ännu år 2011 vara okej att i företagets namn köra icke-miljöbilar med dubbel klimatpåverkan, till ingen världens nytta?

 Företag talar ofta om vikten av att vara ”god granne”, och att alla affärer börjar lokalt. Hur påverkas det av att företaget har en bilpark som försvårar för kommunen att uppnå sina klimat- och miljömål?

 Riksdag och regering har bestämt att hela Sveriges transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende till år 2030. Eftersom många bilar rullar tills de är tjugo år gamla, bör de bilar som köps in från och med nu gå på förnybara drivmedel eller el. Är företaget berett att göra det – eller stjälpa detta miljömål, som enligt miljörörelsen borde påskyndas, inte försenas?

Jag ser fram emot företagens svar. Helst i praktisk handling. Visa att ni hjälper klimatmålen – inte stjälper dem.

Om oss