Peter Örn: Lokalt ledarskap för hållbar utveckling

Stormen vräker in över den amerikanska östkusten. Under loppet av några timmar åstadkommer den mänskliga offer, ödeläggelse och skador för flera hundra miljarder kronor.  Storstadens tunnelbana och kommunikationer drabbas. Elförsörjningen slås ut under flera dygn för miljoner människor. Ännu en gång illustreras storstadens och människans sårbarhet inför naturens krafter.

Stormen var den värsta i mannaminne. Ingen kan komma ihåg något liknande.  Forskare hävdar vikten av inte dra för långtgående slutsatser om att den var ett tecken på klimatets förändring. Ändå ligger det nära till hands. Det är uppenbart att allt fler extrema väderfenomen beskriver det som kan vara vardagen för kommande generationer. Bara något dygn efter Hurricane Sandy drabbas den indiska kusten av liknande oväder. Och sommaren 2012 har lagt nya exempel till listan av extrema värmeböljor i Europa, bränder på Kanarieöarna, hetta och torka i USA, skyfall och översvämningar i Asien.

Jag blir alltmer övertygad om att klimathotet inom några år med självklarhet kommer att beskrivas som mänsklighetens främsta utmaning – det är bara en tidsfråga innan klimatet kommer att vara överst på den globala agendan. Utsläppen av växthusgaser slår nya rekord med USA och Kina i täten.

Men ännu präglas klimatfrågan på global nivå av vilsenhet och handfallenhet. Klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 blev en bitter besvikelse . Den ledde inte ens fram till en antydan till internationell överenskommelse med målet att radikalt pressa ner utsläppen av växthusgaser. Världens ledare återvände hem med oförrättat ärende, de framstod mer som statister än som kraftfulla beslutsfattare. På område efter område fortsätter världens länder – och vi konsumenter – att bryta mot naturens gränser. Världens ledare har andra och förvisso viktiga saker att tala om. Men inte viktigare. Klimat och miljö, ekonomi och utveckling, välfärd och välstånd – det är utmaningar som inte kan särskiljas. De hör hemma på en gemensam agenda för hållbar utveckling på global nivå.

Under de fyra senaste åren har jag varit ordförande i regeringens delegation för hållbara städer. Vårt uppdrag har varit att bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. Det är i städerna man kan skapa hållbara lösningar. Det är i städerna som människor kan få stöd att välja en hållbar livsstil .

Vi har fördelat ekonomiskt stöd till sammanlagt 98 projekt över hela landet – från Gällivare och Umeå i norr till Lomma och Malmö i söder.  Det är projekt som utgår från visionen om att minska stadens påverkan på klimatet och att samtidigt anpassa staden till ett förändrat klimat. Projekten utgår från insikten att den hållbara staden kräver ett helhetsperspektiv och synergier mellan tekniska lösningar gällande energi, transporter, vatten och avfallshantering.

Min viktigaste slutsats när Delegationens arbete nu avslutas är att initiativen måste komma från städerna och det lokala ledarskapet när de globala ledarna sviker. Det är i städerna som politiker, medborgare, ideella organisationer och näringslivets aktörer gemensamt kan engagera sig för den hållbara staden – den stad som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Det är i städerna man kan gå från ord till handling.

Ibland brottas jag med känslor av uppgivenhet inför de svårigheter som världen lever med och står inför. Men också de globala utmaningarna är trots allt möjliga att möta och att lösa. Det blir möjligt genom människans fantasi och förmåga att finna nya lösningar, hennes engagemang och förmåga att samarbeta.

Och som så ofta finns de globala lösningarna att hämta i lokala exempel – exempel som också kan hämtas från vårt eget land. Det är där man kan finna de hoppingivande exemplen – också när stormen vräker in över den amerikanska och den indiska kusten.

Om oss