Seminarium: Halvtid för regeringen – hur går det med klimatpolitiken?

Igår arrangerade Hagainitiativet tillsammans med SEI — Stockholm Environment Institute och Mistra Geopolitics seminariet ”Halvtid för regeringen – hur går det med klimatpolitiken?” i Almedalen.

Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, som modererade seminariet inledde med att säga: ”Det är 810 dagar kvar till nästa val. Nu är det viktigt för regeringen att ha två tankar i huvudet samtidigt för att genomföra klimatomställningen; fördelningspolitik och näringslivets konkurrenskraft”.

Måns Nilsson, vd för SEI, om vad som kännetecknar en bra klimatpolitik: ”En bra klimatpolitik kännetecknas av att (1) vara effektfull, (2) vara gångbar, (3) ha acceptans och (4) ge spridningseffekter internationellt.”

Företagspanelen diskuterade bland annat hur deras utsläpp påverkas av regeringens politik och gav medskick till politikerna:

”Vi ser positivt för de statliga gröna krediterna som hjälper till vår omställning. Samtidigt är det viktigt att politiken är långsiktigt stabil för att öka investeringsviljan”. – Katarina Thorling, hållbarhetschef, Preem AB

”Vi ser med oro på att sänkningen av reduktionsplikten drastiskt kommer öka trycket på jordbruket att minska sina utsläpp för att kompensera för ökade utsläpp i andra sektorer. Det innebär en risk att Sveriges livsmedelsproduktion kommer att minska som en konsekvens.” – Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen

”Idag byggs utsläppsminskningsstrategier på beslut som fattades för flera år sedan. Det är inte så enkelt att bara ändra investeringar till att försöka minska i andra delar av verksamheten när politiken ändras. Investeringar har en tidshorisont på 7 år.”– Sara Davidsson, hållbarhetsdirektör, Stena Recycling AB

”Våra utsläpp skulle fortsätta att minska oberoende politikens inriktning, men med mer tydlighet och skarp klimatpolitik skulle vi kunna accelerera ytterligare.” – Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Swedbank

Aaron Maltais, senior forskare, SEI, berättade om deras forskning kring hur olika grupper av befolkningen påverkas av omställningen av transportsektorn: ”Vår forskning visar att grupper som är mest sårbara mot bakgrund av transportsektorn omställning är de grupper på landsbygden och låginkomsttagare, som tillsammans representerar 40 procent av Sveriges befolkning. Vilken politik kan motverka sådana effekter och göra omställningen mer rättvis?”

Politikerpanelen fick bland annat frågan om hur man säkerställer att resurssvaga grupper är med på omställningsresan och svarade:

”Rikta stödåtgärder åt de mest resurssvaga grupperna – de som inte har alternativ, till exempel i form av kollektivtrafik – istället för till alla medborgare.” – Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet”

”Olika fördelningspolitiska förslag diskuteras generellt i dagsläget, men jag kan konstatera att det kommer spela en allt viktigare roll framöver.” – Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna

Stort tack till alla medverkande!

Se hela seminariet i efterhand här.

Om oss