Ulf Troedsson och Anna Stenströmer: Hur kan vi skynda på omställningen inom transportsektorn?

Med ett världens tuffaste klimatmål för transportsektorn finns en tydlig vilja och ambition att ställa om men trots detta visar prognoser att Sverige med nuvarande omställningstakt ser ut att missa målet om en fossilfri och oberoende fordonsflotta. Beräkningar från Trafikverket och Naturvårdsverket visar att med nuvarande minskningstakt och styrmedel kommer Sverige inte klara målet om en fossilfri och oberoende fordonsflotta.

Sverige är en global och erkänt viktig forsknings- och innovationsnation, men med svårigheter att kommersialisera sina idéer och gå från innovation till implementering på bred front. En innovation har endast ett verkligt värde om den kan tillämpas praktiskt och här ligger Sverige efter. För transportsektorn är detta extra tydlig. Kunskapen och tekniken finns men de praktiska utmaningarna är stora. Exempelvis så visar kalkyler att om 5 procent av vägnätet skulle elektrifieras kan utsläppen ifrån tunga transporter reduceras med 70 procent, men trots detta dröjer implementeringen.

Ska vi lyckas med att nå klimatmålet behövs mer politisk styrning. Att sätta mål är ett bra första steg men ska vi nå hela vägen behöver vi också konkretisera hur omställningen ska gå till. För att klara omställningen måste vi använda flera tekniker, sätta in dem där de gör mest nytta och är ekonomiskt mest lönsamma. Mål kräver tydliga handlingsplaner där aspekter som tidsplaner, finansiering och prioriterade områden definieras.

Detta är dock ingen lätt uppgift. Det är svåra frågor som ska besvaras. En omställning av transportsystemet är komplext då det inbegriper många olika aktörer, flera parallella insatser och samarbeten mellan olika trafikslag och samhällsområden. Omställningen kräver dessutom stora investeringar med långa ledtider. Den infrastruktur vi upphandlar nu kommer vara i drift 2030 och för en lång tid därefter.

För att säkerställa att vi lyckas så måste alla samhällets aktörer vara med och bidra. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står inför, men tillsammans kan vi! Politiken måste ta sitt ansvar men så även näringslivet. Genom att bidra med insikter i svåra frågor kan näringslivet underlätta för politiska beslut. Projektet Vägval för klimatet samordnat av IVA syftar till just detta. Tillsammans med andra företag, akademin och politiken vill Siemens inom ramen för projektet bidra till ett helhetsperspektiv där olika alternativ kan jämföras och vägas mot varandra. Målet för projektet är att ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår netto-nollutsläpp med ökad konkurrenskraft. I den andra delrapporten, publicerad i början av juni, klarläggs specifikt möjligheterna och förutsättningarna för en omställning av transportsystemet. Ta gärna del av rapporten med konkreta observationer kring hur omställningen av transportsektorn kan påskyndas.

Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar – tillsammans!

Ulf Troedsson, vd i Sverige och Norden
Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig
Siemens Sverige

"För att säkerställa att vi lyckas så måste alla samhällets aktörer vara med och bidra. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står inför, men tillsammans kan vi! Politiken måste ta sitt ansvar men så även näringslivet. Genom att bidra med insikter i svåra frågor kan näringslivet underlätta för politiska beslut."

Ulf Troedsson, vd i Sverige och Norden
​Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig
Siemens Sverige

Om oss